Logo Logo Menu
Zamknij

Udostępnienie informacji po wniesieniu skargi a stwierdzenie bezczynności

Wnioskodawca zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych w urzędzie w wyborach z 2019, 2020 i 2023 r. 

Jako że wójt nie udzielił odpowiedzi na zadane pytania w przewidzianym ustawą terminie, zainteresowany skierował skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

Już po wniesieniu skargi organ domagał się jej oddalenia, tłumacząc, że informacja została udostępniona wnioskodawcy niezwłocznie po wpłynięciu skargi. Wójt wyjaśnił, że w urzędzie nie ma wydzielonego stanowiska wyłącznie do obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Opóźnienie działania organu nie było więc wyrazem celowego zaniechania obowiązków.

W nieprawomocnym* wyroku z 27 lutego 2024 r. o sygn. akt II SAB/Lu 10/24 WSA w Lublinie uwzględnił skargę i stwierdził bezczynność wójta. Sąd przypomniał, że na udostępnienie informacji publicznej organ ma maksymalnie 14 dni, a w tej sprawie termin został przekroczony, więc niezależnie od ostatecznego przekazania informacji wnioskodawcy, w chwili wniesienia skargi wójt pozostawał bezczynny.

WSA w Lublinie wyjaśnił też, że kłopoty z organizacją pracy urzędu nie mogą usprawiedliwiać nieterminowego udostępniania informacji:

Należy podnieść, że w świetle ugruntowanego stanowiska wyrażanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, do obowiązków organu administracji publicznej należy taka organizacja pracy organu w tym szczególności aparatu pomocniczego – urzędu-, aby zapewnić bezproblemowy i niezwłoczny odbiór wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, aby zapewnić terminowość odpowiedzi na żądanie udostępnienia informacji publicznej. Uznać należy ponadto, że skutki błędów czy nieprawidłowości w wykonywaniu swych obowiązków przez osoby pracujące w aparacie pomocniczym obciążają sam organ (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 24.05.2016 r., II SAB/Go 37/16, LEX nr 2056730, wyrok WSA we Wrocławiu z 15.02.2022 r., IV SAB/Wr 284/21, LEX nr 3360943, wyrok NSA z 6.03.2018 r., I OSK 2577/17, LEX nr 2495756.). Błędna organizacja pracy urzędu obciąża zatem organ, którego obowiązkiem jest udostępnianie informacji publicznej w terminie wynikającym przede wszystkim z art. 13 ust. 1 u.d.i.p. Dlatego też właściwe jest uznanie, w realiach przedmiotowej sprawy, że nieudostępnienie skarżącemu informacji publicznej w terminie nastąpiło z winy organu i wynikało z niewłaściwej organizacji pracy w Urzędzie Gminy […]. Udostępnienie informacji po złożeniu skargi nie może być podstawą do oddalenia skargi na bezczynności, o co wnosił organ.

Sąd nie dopatrzył się natomiast w bezczynności wójta rażącego naruszenia prawa:

Zdaniem Sądu, jakkolwiek organ dopuścił się bezczynności, to jednak z pewnością nie miała ona charakteru rażącego. Organ w odpowiedzi na skargę z dnia 27 grudnia 2023 r. niezwłocznie przekazał żądaną informację i wyjaśnił przyczyny zwłoki, a chociaż odpowiedź ta była spóźniona w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, to jednak działaniu organu nie można przypisać znamion rażącego, a więc oczywistego i poważnego, naruszenia przepisów prawa. Nie bez znaczenia jest również fakt, że udostępnianie informacji publicznej, jakkolwiek istotne, nie jest jednak głównym zadaniem organu. Ważne jest również to, że po wpłynięciu skargi organ już następnego dnia, a więc 28 grudnia 2023 r. udostępnił żądaną informację.

 

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz