Logo Logo Menu
Zamknij

Prawidłowe uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wnioskujące stowarzyszenie zwróciło się do klubu piłkarskiego o udostępnienie informacji w zakresie wysokości najniższego oraz najwyższego wynagrodzenia piłkarzy klubu w sezonie 2021/2022 rozgrywek w ujęciu miesięcznym, bez podania imienia i nazwiska piłkarza.

Klub odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji. W ramach uzasadnienia wyjaśnił, że udostępnienie danych żądanych we wniosku umożliwiłoby identyfikację osób otrzymujących wynagrodzenie. Tym samym zasadne jest wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p., tj. ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej.

Wnioskujące stowarzyszenie zaskarżyło tę decyzję do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 3 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Rz 1680/21, oddalił skargę, uznawszy, że decyzja była prawidłowa. Sąd zauważył, że choć u.d.i.p. nie definiuje pojęcia „osoby pełniącej funkcje publiczne”, tak w judykaturze przyjmuje się, że osobą pełniącą funkcje publiczne i mającą związek z pełnieniem takiej funkcji będzie każdy, komu przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyjnej w ramach instytucji publicznej. Nie sposób uznać piłkarzy za osoby pełniące funkcje publiczne, a więc klub prawidłowo rozpatrzył wniosek.

Wnioskujące stowarzyszenie, nieusatysfakcjonowane wyrokiem, złożyło skargę kasacyjną. W ramach zarzutów stowarzyszenie podniosło m.in. zarzut naruszenia art. 133 § 1 w zw. z art. 134 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. w zw. z art. 5 ust. 2 u.d.i.p. w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika, że sąd administracyjny rozstrzyga w granicach danej sprawy, wydaje rozstrzygnięcie na podstawie akt sprawy. Stowarzyszenie zarzuciło, że WSA w ogóle nie odniósł się do zagadnienia kluczowego w realiach sprawy, tj. czy prawidłowo organ uznał, że żądana przez Stowarzyszenie informacja („bez podania imienia i nazwiska piłkarza”) może naruszyć prywatność osoby fizycznej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 marca 2024 r. (sygn. akt III OSK 1491/22) przychylił się do zarzutów skargi kasacyjnej i uchylił wyrok, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. NSA uznał, że zarzut nieprawidłowego uzasadnienia wyroku jest zasadny:

Funkcja uzasadnienia wyroku wyraża się, bowiem w tym, że jego adresatem, oprócz stron, jest także Naczelny Sąd Administracyjny. Tworzy to więc po stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego obowiązek wyjaśnienia motywów podjętego rozstrzygnięcia w taki sposób, który umożliwi przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia w sytuacji, gdy strona postępowania zażąda, poprzez wniesienie skargi kasacyjnej, jego kontroli (…). W uzasadnieniu prawnym zaskarżonego wyroku WSA w Rzeszowie trafnie, z odwołaniem do orzecznictwa, zdefiniował pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną ”. Jednak przedmiotem skargi była decyzja, która odmawiała udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności piłkarzy (…). W sprawie nie chodziło bowiem o ustalenie, czy piłkarze wykonują funkcje publiczne, ale czy istotnie ujawnienie ogólnych danych, których żądało Stowarzyszenie, tj. kwoty wysokości najniższego oraz najwyższego wynagrodzenia piłkarzy (…), doprowadzi do ujawnienia, jakie wynagrodzenie otrzymuje określony zawodnik, a co za tym idzie mogłoby dojść do ujawnienia jego prawa do prywatności — w tym wypadku prawa do nieujawniania dochodów. Tym samym Sąd pierwszej instancji nie odniósł się do treści samego wniosku z dnia 13 września 2021 r., w którym Stowarzyszenie jednoznacznie wskazało, że chce otrzymać dane „bez podawania nazwiska oraz imienia piłkarza”. Uzasadnienie WSA w Rzeszowie w rozpoznawanej sprawie dotyczy zatem innych zagadnień niż będących przedmiotem zaskarżonej decyzji z dnia 5 października 2021 r.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz