Logo Logo Menu
Zamknij

Wniosek wymagający odpowiedzi ,,tak’’ albo ,,nie’’ to nie informacja przetworzona

Wnioskodawca zapytał jednego ze starostów o to, czy inwestor załączył projekt wentylacji kanału pomiarowego do projektu budowlanego, wnioskując o pozwolenie na budowę dla konkretnie wymienionych inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku usługowego – warsztatu samochodowego.

Podmiot uznał wniosek za informację przetworzoną i tym samym wezwał wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego. Ten odpowiedział, że brak wentylacji kanału pomiarowego skutkuje narażeniem zdrowia i życia klientów warsztatu przez zatrucie się oparami spalin, które mogą się zbierać podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdów, a w szczególności samochodów zasilanych gazem. Argumentacja wnioskodawcy nie przekonała jednak starosty, który odmówił udostępnienia informacji, a jego stanowisko podzielił organ odwoławczy (samorządowe kolegium odwoławcze).

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Gorzowie Wielkopolskim, który to w wyroku z 23 września 2020 r. o sygn. akt II SA/Go 326/20 uchylił zaskarżone decyzje i wyjaśnił, że wniosek pociągający za sobą jedynie udzielenie odpowiedzi ,,tak’’ albo ,,nie’’ nie może świadczyć o przetworzeniu informacji:

Skarżący wniósł o informacje dotyczące tego, czy inwestor załączał projekt wentylacji kanału pomiarowego do projektu budowlanego wnioskując o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego – warsztatu samochodowego, diagnostyki i naprawy. Zdaniem WSA odpowiedź na pytanie czy dany dokument znajduje się bądź nie w aktach sprawy administracyjnej, nie wymaga jakichkolwiek czynności mogących odpowiadać pojęciu przetwarzania informacji. Należy wziąć pod uwagę, że żądane przez wnioskodawcę informacje znajdują się już w posiadaniu organu, a nakład pracy związany z odpowiedzią na wniosek w ocenie WSA nie osiąga takiego poziomu, aby uznać, że sam tylko ten element czyni z żądanej informacji informację przetworzoną. Udzielenie żądanych informacji nie wymagało od organu podjęcia szczególnego wysiłku związanego z wyodrębnieniem wnioskowanej informacji ani z zaangażowaniem dużych zasobów kadrowych i czasowych. Trudno jest także uznać, że przygotowanie żądanej informacji sparaliżowałoby zwykły tok pracy urzędu.

Podsumowując w ocenie WSA w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia informacją przetworzoną. Analiza wniosku skarżącego wskazuje, że zwrócił się on o udostępnienie informacji publicznej prostej, a nie przetworzonej. W konsekwencji brak było podstaw do żądania od skarżącego wykazania, że udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Zaskarżona decyzja jak i poprzedzająca ją decyzja organu pierwszej instancji zostały zatem podjęte z naruszeniem art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., co wymagało jej wyeliminowania ich z obrotu prawnego.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz