Logo Logo Menu
Zamknij

Wydruki z programów księgowych a informacja przetworzona

Mieszkaniec zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o stanie zadłużenia gminy w zakresie opłat za dostarczony węgiel. Chciał też otrzymać skany faktur wystawionych gminie w 2022 r. przez dostawców oraz zestawienie, ile węgla dostarczono w tym roku od konkretnych dostawców.

Wójt odmówił udostępnienia tych danych, twierdząc, że stanowią one informację przetworzoną. Argumenty te potwierdziło również w kolejnej decyzji samorządowe kolegium odwoławcze.

Wnioskodawca złożył skargę na wydane decyzje do WSA w Olsztynie, który wyrokiem z 20 czerwca 2023 r. o sygn. akt II SA/Ol 258/23 uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia. Sąd wyjaśnił, że nie ma podstaw do uznania, że żądana informacja stanowi informację przetworzoną, a kontrola poglądu organu będzie możliwa dopiero po szczegółowym uzasadnieniu decyzji:

Co prawda organ podał, że niezbędne jest opracowanie wydruków z dwóch programów księgowych, ale trudno przyjąć, aby stanowiło to poważny nakład pracy. Sam organ wskazał, że są to wydruki. Trudno też uznać za przetworzenie informacji wskazane przez organ wypięcie z segregatorów faktur oraz potwierdzeń zapłaty. Są to czynności proste, niewymagające wysiłku intelektualnego ani zaangażowania poważnych sił i środków.

Jeśli zaś chodzi o sporządzenie zestawienia ilości węgla dostarczonego do Gminy dla poszczególnych kotłowni, organ w żaden sposób nie wykazał, że jest to informacja przetworzona. Stwierdził jedynie, że jest to tworzenie nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca. Dodał, że wyszukanie żądanej informacji wymaga dużego nakładu czasu dla wielu osób, głównie Wydziału Finansowego, odrywając ich od przypisanych kompetencji i zadań.

Sam fakt nieistnienia informacji w momencie składania wniosku jeszcze nie świadczy o tym, że jest to informacja przetworzona. Organ winien wykazać, jaki nakład środków i pracy, zestawień, porównań oraz analiz uzasadnia uznanie tej informacji za przetworzoną. Wskazano, że pracownicy muszą przeznaczyć wiele czasu na przygotowanie informacji. Nie wiadomo, ile to czasu i z czego wynika.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz