Logo Logo Menu
Zamknij

Co robić, kiedy organ wzywa nas do podania bądź zmiany podstawy prawnej wniosku?

Wezwanie do wskazania podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej może się zdarzyć nawet doświadczonym instytucjom. Jak postępować w takiej sytuacji? Co powinno znaleźć się we wniosku? W...

więcej

Koszty jawności

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile kosztuje jawność? Co składa się na koszt jawności? I czy ponoszone koszty są adekwatne do osiąganego zysku? To przede wszystkim koszty społeczne –...

więcej

Jak Policja robi to w Legnicy?

Dostęp do informacji publicznej to papierek lakmusowy poziomu demokratyzacji życia publicznego w Polsce. Zobaczmy, na jaki kolor zabarwi się, jeśli przyłożymy go do legnickiej policji.

więcej

21 stycznia 2013 roku złożyliśmy uwagi do projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych

Projekt ten był wyczekiwany przez wiele organizacji i ma na celu ułatwienie dostępu do wytwarzanych za środki publiczne prac naukowych i dóbr kultury. My mamy jednak prawie same wątpliwości i obawy.

więcej

Na straży prawa do informacji – w kontroli obywatelskiej warto się doskonalić

Osoby zajmujące się kontrolą społeczną muszą nieustająco się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Edukacja odbywa się dwutorowo. Z jednej strony poszerzana jest wiedza teoretyczna, a z drugiej konieczne...

więcej

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Artykuł Piotra Waglowskiego „Opłaty i cenniki dostępu do informacji publicznej i zarządzenia naruszające ustawę” opublikowany na portalu prawo.vagla.pl stał się podstawą do zebrania przeze mnie kilku spraw związanych...

więcej

Prawo do informacji prawem każdegoW okresie przystępowania Polski do Unii Europejskiej opinia publiczna bacznie śledziła kroki starych państw członkowskich - które z nich otworzy swój rynek pracy i czy Polacy będą mogli na jego terenie znaleźć legalne zatrudnienie. Pełne prawo do pracy w zdecydowanej większości krajów Europy i świata odnosi się bowiem tylko do obywateli danego kraju. Tak jest zresztą z większością innych uprawnień zarezerwowanych tylko dla szczęśliwców posiadających paszport określonego państwa.

więcej

Bez zbędnej zwłoki – ile to dni? Sprostowanie terminu przesłania listy rankingowej FIO

Na wniosek Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich informuje, iż nasz wniosek o informację publiczną dotyczącą elektronicznych wersji list rankingowych FIO, datowany 2 sierpnia 2007 dotarł do Ministerstwa dopiero 6 sierpnia.

więcej

Aktualność jako przesłanka udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

W wyroku z dnia 11 czerwca 2003 r. NSA oddział zamiejscowy w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 552/03) wskazał, iż przepis art. 3 ust. 2 nie może oznaczać wyłącznie prawa żądania informacji publicznej o „aktualnych (bieżących) zdarzeniach”, a „Jest to skierowany do organu posiadającego informację i zobowiązanego do udzielenia informacji nakaz, by udzielał jej niezwłocznie, a zatem aktualnie w relacji do złożonego wniosku”.

więcej

Dostęp do informacji publicznej – sposób i forma udostępnienia na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku. To wnioskodawca wskazuje sposób udostępnienia informacji, który poza jednym wyjątkiem musi być zrealizowany (art. 14 ust. ustawy dip).

W przypadku braku możliwości technicznych do udostępnienia w żądany sposób można zaproponować inny sposób udostępnienia (np. nie ma w urzędzie kserokopiarki, natomiast jest skaner to należy poinformować wnioskodawcę o takiej przeszkodzie technicznej). W tym przypadku wnioskodawca jeżeli chce otrzymać informację, a zgadza się na udostępnienie w innej formie (np. zeskanowane dokumenty) to powinien złożyć nowy wniosek w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku braku nowego wniosku postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

więcej