Logo Logo Menu
Zamknij

Darowizny spółki z udziałem Skarbu Państwa to informacja publiczna

Międzyzakładowy związek zawodowy zwrócił się do jednej ze spółek z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej całkowitych kosztów utrzymania zarządu oraz informacji, jaką kwotę zarząd przeznaczył w formie...

więcej

Przypuszczenia organu nie świadczą o nadużywaniu prawa do informacji

Wnioskodawca zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego o udostępnienie informacji na temat osób zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowiskach kierownika, zastępcy kierownika, głównego specjalisty, starszego inspektora...

więcej

Jak uzasadnić przedłużenie terminu na udostępnienie informacji?

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Termin ten może zostać jednak wydłużony do 2...

więcej

Orzeczenie NSA w sprawie wygasłego podpisu kwalifikowanego

Członek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  Jerzy Migduła, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji, postanowił skierować sprawę do sądu. Stosowną skargę, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożył...

więcej

Informacja przetworzona – uzasadnienie nie może być lakoniczne

Wnioskodawca zwrócił się do pewnej spółki z wnioskiem o udostępnienie skanów rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej w 2019 r. na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz skanów umów zawartych z...

więcej

Przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym

W sierpniu 2021 r. do WSA w Warszawie wpłynęła skarga na ministra kultury z powodu odmowy udzielenia informacji publicznej. Została ona zarejestrowana, a następnie sąd wezwał skarżącego do...

więcej

Wydruki z programów księgowych a informacja przetworzona

Mieszkaniec zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o stanie zadłużenia gminy w zakresie opłat za dostarczony węgiel. Chciał też otrzymać skany...

więcej

Czy radnemu przysługuje inny tryb dostępu do informacji?

Wnioskodawca zwrócił się do prezydenta jednego z miast z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umowy dotyczącej usług doradztwa w kreowaniu wizerunku miasta (faktury za wykonanie usługi,...

więcej

Oskarżenie wójta o mobbing w pracy to informacja publiczna

Wnioskodawca złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej do wójta jednej z gmin. Zapytał, czy przeciwko wójtowi wpłynęło oficjalne oskarżenie o mobbing w pracy.  W odpowiedzi organ stwierdził jednak,...

więcej

Polski Związek Działkowców i grzywna za nieprzekazanie skargi do sądu

Wnioskodawcy złożyli do jednego z zarządów rodzinnych ogródków działkowych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołu z walnego zebrania członków ogrodu oraz wniosku działkowców o zbadanie zaległości...

więcej
Wyślij wiadomość