Logo Logo Menu
Zamknij

Zapoznaj się z raportami i analizami naszych specjalistów, a także ze zgromadzonymi przez nas materiałami z zewnętrznych źródeł.

zobacz analizy

Na straży prawa do informacji – w kontroli obywatelskiej warto się doskonalić

Osoby zajmujące się kontrolą społeczną muszą nieustająco się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. Edukacja odbywa się dwutorowo. Z jednej strony poszerzana jest wiedza teoretyczna, a z drugiej konieczne...

więcej

Wybrane problemy udostępniania informacji publicznych w BIP w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz propozycje ich przezwyciężania

1.    Zakres referatu

Tytułowe ujęcie zmierza do spojrzenia na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.)3  z uwzględnieniem sytuacji, w której udostępnienie informacji w teleinformatycznym Biuletynie Informacji Publicznej (dalej jako: BIP) wywołało spór rozstrzygany przez sądy administracyjne. Elektroniczny dostęp do informacji publicznej funkcjonuje w Polsce już niemal 8 lat, ale w ocenie beneficjentów nierzadko pozostawia wiele do życzenia. Niniejszy referat stanowi skromne odzwierciedlenie badań naukowych nad dostępem do informacji prowadzonych w ramach działalności statutowej Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005-2010. Ich wyniki pozwalają postawić pewną hipotezę, która towarzyszy dalszym wywodom: niedostatki BIP są zdeterminowane w dużej mierze brakiem prawidłowej organizacji w podmiotach władzy publicznej, niską świadomością prawną zobowiązanych lub – co gorsze –ignorowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dostęp do informacji publicznej cierpi na przypadłość znaną wielu polskim obszarom regulacji: przepisy prawne posiadają ogromny potencjał korzystnego wpływu na życie obywateli, lecz nie są stosowane i egzekwowane. Z tego powodu w dalszych wywodach pragnę stanowczo odróżnić modele teoretyczne, jakie już dziś wynikają z obowiązujących przepisów u.d.i.p. od praktyki, która staje się patologicznym wynaturzeniem szlachetnej idei elektronicznego dostępu do informacji publicznej. Ograniczona objętość referatu zmusza do wartościowania zagadnień i przyjęcia pewnych tez za paradygmat dalszych wywodów, co staram się rekompensować odesłaniem do literatury i orzecznictwa.

więcej

Urzędy tajemnic wszelakich

16 województw, 109 miast, 368 pytań do instytucji publicznych – prawo zlekceważone 268 razy (73% przypadków) – to najkrótsze podsumowanie badań prowokacyjnych. Badania miały sprawdzić, czy w Polsce...

więcej

Znaczenie informacji publicznej w społeczeństwie obywatelskim

Informacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa. Jej sprawny przepływ oraz powszechna dostępność pozwala kształtować i zespalać więzi obywateli z państwem a zarazem jest jednym z podstawowych czynników intensyfikującym więź społeczeństwa wpływając na jego rozwój.

więcej

Tajemnica przedsiębiorcy

Prawo do informacji publicznej, podobnie jak znaczna część pozostałych praw człowieka i obywatela, nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca zwykle decyduje się na wprowadzanie pewnych odstępstw czy ograniczeń. Podstawowym celem, jaki najczęściej przyświeca prawodawcy przy wprowadzaniu tego rodzaju regulacji, jest określenie granic poszczególnych praw, tak żeby korzystanie z jednego z nich nie prowadziło do naruszenia pozostałych. Innymi słowy, prawodawca chroniąc rozmaite dobra, musi wybrać optymalne rozwiązania, które pozwolą zarówno na korzystanie z tych dóbr, jak i na odpowiednią ochronę każdego z nich.

więcej

Stanowisko SLLGO (Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska) z dnia 26 lipca 2010 r. odnośnie założeń do nowelizacji udip w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) przesłało 26 lipca 2010 r. do MSWiA swoje stanowisko w zakresie proponowanych rozwiązań i zakresu nowelizacji ustawy o dostępie...

więcej

Co wiemy o prawie do informacji?

31 maja 2010 ukazał się komunikat z badań przeprowadzonych przez Klinikę Dialogu dla Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) w marcu i kwietniu 2010. Przedmiotem...

więcej

Realizacja obowiązku składania oświadczeń majątkowych – raport Stowarzyszenia PRYZMAT

Zapraszamy do skorzystania z pierwszej, opracowanej w ramach projektu, publikacji „Jawność i kompetencja. Raport z monitoringu realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządowych szczebla województwa samorządowego w...

więcej

Czy polskie społeczeństwo nie jest zainteresowane uzyskiwaniem informacji publicznej?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało raport pt. „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej” (raport...

więcej

Raport NIK z 2006 r.

W 2006 r. Delegatura NIK w Białymstoku przeprowadziła kontrolę wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej za okres 1 stycznia 2003 r. –...

więcej
Wyślij wiadomość