Logo Logo Menu
Zamknij

Czy Rzecznik Prasowy Rządu jest podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji?

W ocenie NSA, wyrażonej w wyroku z 11 stycznia 2024 r. (sygn. akt III OSK 2442/22), odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.  Stan faktyczny sprawy Wnioskodawca chciał wiedzieć,...

więcej

Skarga na powiadomienie o wyznaczeniu opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Wnioskodawca zwrócił się do burmistrza jednej z gmin o udostępnienie informacji publicznej w postaci określonych planów i wydatków z funduszu sołeckiego za lata 2020-2022. Burmistrz potraktował wniosek jako...

więcej

Kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne?

Do Burmistrza Błaszek trafił wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród przyznanych pracownikom urzędu. Wnioskodawca poprosił o przekazanie imion i nazwisk oraz kwot nagród przyporządkowanych do poszczególnych pracowników...

więcej

Regulamin samorządu uczniowskiego to informacja publiczna

Pewne Stowarzyszenie zwróciło się do dyrektora zespołu szkół z wnioskiem o udostępnienie regulaminu samorządu uczniowskiego. Ze względu na brak terminowej odpowiedzi na wniosek, do sądu administracyjnego trafiła skarga...

więcej

Czy jeśli organ nie jest dysponentem informacji, to znaczy, że jej nie posiada?

Wnioskodawca zwrócił się do Burmistrza Gminy Trzebnica z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zorganizowania, przebiegu i rozliczenia uroczystości otwarcia nowego obiektu. Na pytania o ogólny koszt...

więcej

Grzywna za nieprzekazanie skargi do sądu

W marcu 2023 r. do WSA we Wrocławiu trafił wniosek o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy Zagrodno za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność dotyczącej udostępnienia informacji publicznej. Postanowieniem z...

więcej

Darowizny spółki z udziałem Skarbu Państwa to informacja publiczna

Międzyzakładowy związek zawodowy zwrócił się do jednej ze spółek z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej całkowitych kosztów utrzymania zarządu oraz informacji, jaką kwotę zarząd przeznaczył w formie...

więcej

Przypuszczenia organu nie świadczą o nadużywaniu prawa do informacji

Wnioskodawca zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego o udostępnienie informacji na temat osób zatrudnionych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowiskach kierownika, zastępcy kierownika, głównego specjalisty, starszego inspektora...

więcej

Jak uzasadnić przedłużenie terminu na udostępnienie informacji?

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, a maksymalnie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Termin ten może zostać jednak wydłużony do 2...

więcej

Orzeczenie NSA w sprawie wygasłego podpisu kwalifikowanego

Członek stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  Jerzy Migduła, niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji, postanowił skierować sprawę do sądu. Stosowną skargę, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożył...

więcej