Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja przetworzona – uzasadnienie nie może być lakoniczne

Wnioskodawca zwrócił się do pewnej spółki z wnioskiem o udostępnienie skanów rozliczenia dotacji oświatowej otrzymanej w 2019 r. na prowadzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz skanów umów zawartych z...

więcej

Przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym

W sierpniu 2021 r. do WSA w Warszawie wpłynęła skarga na ministra kultury z powodu odmowy udzielenia informacji publicznej. Została ona zarejestrowana, a następnie sąd wezwał skarżącego do...

więcej

Wydruki z programów księgowych a informacja przetworzona

Mieszkaniec zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o stanie zadłużenia gminy w zakresie opłat za dostarczony węgiel. Chciał też otrzymać skany...

więcej

Czy radnemu przysługuje inny tryb dostępu do informacji?

Wnioskodawca zwrócił się do prezydenta jednego z miast z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umowy dotyczącej usług doradztwa w kreowaniu wizerunku miasta (faktury za wykonanie usługi,...

więcej

Oskarżenie wójta o mobbing w pracy to informacja publiczna

Wnioskodawca złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej do wójta jednej z gmin. Zapytał, czy przeciwko wójtowi wpłynęło oficjalne oskarżenie o mobbing w pracy.  W odpowiedzi organ stwierdził jednak,...

więcej

Polski Związek Działkowców i grzywna za nieprzekazanie skargi do sądu

Wnioskodawcy złożyli do jednego z zarządów rodzinnych ogródków działkowych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci protokołu z walnego zebrania członków ogrodu oraz wniosku działkowców o zbadanie zaległości...

więcej

Czy informacje o warunkach sprzedaży biletów na koncert chroni tajemnica przedsiębiorcy?

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej warunków sprzedaży biletów na konkretny koncert (kiedy ruszyła sprzedaż, kiedy...

więcej

Czy pracownik uczelni wyższej może pytać o nagrody dla nauczycieli akademickich tej samej uczelni?

Rektor Politechniki Gdańskiej odmówił udostępnienia informacji w sprawie nagród przyznanych nauczycielom akademickim w 2021 r. (lista wniosków o przyznanie nagrody, liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów, opinia Rektorskiej...

więcej

Publikacja rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej a udostępnianie umów na wniosek

W lipcu 2020 r. wnioskodawca zwrócił się do wójta jednej z gmin z wnioskiem o udostępnienie umów zawartych od kwietnia 2020 r. do czasu udzielenia odpowiedzi (symbol/numer sprawy,...

więcej

Przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca złożył wniosek do Kierownika Miejskich Usług Komunalnych w Zgierzu, a następnie otrzymał decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.  Pismo nie zawierało jednak tytułu, uzasadnienia i pouczenia. Z...

więcej