Logo Logo Menu
Zamknij

Konstytucja

Prawo dostępu do informacji publicznej wynika wprost z przepisu art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Przepis art. 61 Konstytucji stanowi podstawę dostępu do informacji publicznej. Dwa pierwsze ustępy tego przepisu określają wprost, do jakich informacji mamy dostęp i jak realizowane jest prawo do informacji.

W ustępie pierwszym wskazane zostało, iż Obywatel ma dostęp do informacji o działalności (…) – czyli prawo do informacji gwarantuje możliwość dostępu do każdej informacji związanej z działaniem np. instytucji publicznej (z wyłączeniem prawnie chronionych dóbr np. prawa do prywatności).

W tym samym ustępie wymienione zostały podmioty, które muszą informować o swojej działalności:

  • organy władzy publicznej,
  • osoby pełniące funkcje publiczne,
  • organy samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • inne osoby oraz jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Natomiast w ustępie drugim wskazano, iż prawo do uzyskiwania informacji obejmuje:

  • dostęp do dokumentów,
  • wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

W ustępie trzecim wpisane zostały przyczyny ograniczenia dostępu do informacji, które muszą spełniać łącznie dwa kryteria:

  • wynikać z ustaw (wyłącznie ze względu na określone w ustawach)
  • chronione musi być jedno z wymienionych w tym przepisie dóbr (ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa).

Ostatni ustęp art. 61 odnosi się do trybów dostępu do informacji określonych w całym tym artykule. Pamiętać należy, iż dostęp do informacji (procedury) zgodnie z art. 61 ust. 4 regulują ustawy, a odnośnie sejmu i senaty ich regulaminy. Jedną z takich ustaw jest ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Regulacja ta wskazuje, iż w ustawach wskazany powinien być wyłącznie tryb, a nie zakres prawa do informacji. Dlatego tez dobra znajomość art. 61 Konstytucji jest bardzo ważana zarówno przy udostępnianiu jak i przy uzyskiwaniu informacji publicznych.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Komentarze zostały zablokowane.