Logo Logo Menu
Zamknij

Czy kierownik schroniska dla zwierząt jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej?

Tak. Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji nie tylko o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, ale również o działalności innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych i gospodarowanych środków publicznych. Podobnie z art. 4 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że podmiotami zobowiązanymi do udostępnienia informacji publicznej są osoby prawne i jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, a także inne podmioty, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.

Władze schroniska dla zwierząt zaliczają się do jednej z wymienionych kategorii, do której przyporządkowanie zależy od tego, komu gmina zleciła wykonywanie zadania. Schroniska mogą być prowadzone m.in. przez przedsiębiorców, gminne jednostki organizacyjne, czy organizacje społeczne. W przypadku pierwszego podmiotu wymagane jest uzyskanie zezwolenia oraz spełnienie innych wymagań, które rada gminy określa w drodze uchwały. Natomiast od pozostałych podmiotów nie wymaga się zezwolenia na prowadzenie schroniska.

Nawet jeśli schronisko prowadzi prywatny przedsiębiorca, to jest on zobowiązany do udostępnienia treści określonych jako informacja publiczna, ponieważ zalicza się do podmiotów wykonujących zadania publiczne (o czym szerzej przykładowo w wyroku WSA w Kielcach z 7 sierpnia 2019 r. o sygn. akt II SAB/Ke 24/19). Umowa zawarta między gminą a kierującym schronisko jest informacją publiczną, skoro na jej wykonanie gmina przeznacza środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przy czym warto podkreślić, że za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami odpowiedzialne są dwa podmioty: gmina, której zadaniem własnym jest zapobieganie bezdomności zwierząt, wyłapywanie ich oraz zapewnianie opieki, a także schronisko, któremu gmina zleca wykonanie zadania, przeznaczając na to środki publiczne. W konsekwencji o sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska można pytać oba podmioty. Trzeba mieć jednak na uwadze, że władze danej gminy udostępnią informacje tylko, jeśli będą je posiadały. Jeżeli natomiast takowych nie posiadają, to powinny odesłać pytającego do kierownika schroniska.

 

Opracowanie: Gabriela Krawczyk

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz