Logo Logo Menu
Zamknij

Czym jest informacja publiczna

Informacją publiczną jest wszystko, co wytworzą i mają organy władzy publicznej, co wiąże się z ich działaniem oraz działaniem osób pełniących funkcje publiczne. Informacją publiczną są wszelkie informacje związane z realizacją zadań władzy publicznej i zarządzaniem pieniędzmi publicznymi. To oznacza, że obowiązek udostępniania informacji publicznej mają również samorządy gospodarcze, zawodowe i inne jednostki w zakresie, w jakim realizują te zadania lub dysponują środkami publicznymi, w tym szkoły, przedszkola, uczelnie, spółki komunalne, organizacje pozarządowe itd. Informacją publiczną jest tylko sfera faktów. Prawo do informacji publicznej oznacza m.in., że możemy zaglądać do dokumentów, które ma urząd i uczestniczyć w posiedzeniach rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, czy zebraniu wiejskim. Możemy te posiedzenia nagrywać.

Opis „informacji publicznej” zawiera art. 61 Konstytucji RP. Wskazuje na sposób definiowania tego pojęcia i określa kryteria, po spełnieniu których powstaje obowiązek udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z art 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu. W doktrynie wskazuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002, s. 28–29). Naczelny Sąd Administracyjny, w 2002 r. stwierdził, że informacją publiczną są nie tylko informacje wytworzone przez organy władzy publicznej, ale również będące w ich posiadaniu (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02). Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich. (II SAB/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie). Definiując pojęcie informacji publicznej warto przywołać wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r.: „[...] przeciwko podziałowi na sprawy publiczne i niepubliczne w ramach zawartości akt postępowania, opowiedziano się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15.10.2007 r. (sygn. akt II SAB/Kr 56/07), w którym stwierdzono, że organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych, z założenia nie podejmują bowiem innych czynności jak załatwianie spraw publicznych. Wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumieć również każdą czynność i każde działanie organu władzy publicznej w sferze prawa administracyjnego, ale też np. w sferze prawa cywilnego (sygn akt: II SAB/Bd 31/07). Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (art. 61 ust. 2 Konstytucji RP). Konkretyzację tej normy zawierają: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w FAQ: „Czy mogę wnioskować o nagrania komisji rady gminy?”.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz