Logo Logo Menu
Zamknij

Śląskie urzędy poprawiają prawo

Opublikowanie raportu „Ciekawość pierwszy stopień do… Raport z monitoringu dostępu do informacji publicznej w gminach woj. śląskiego” przez Stowarzyszenie Bona Fides w lutym 2009 r. oraz pisma wysyłane przez stowarzyszenie do urzędów gmin, zaczynają przynosić pierwsze efekty.

W ostatnich kilku tygodniach już trzy urzędy gmin z woj. śląskiego zmieniały zapisy prawa lokalnego, które były niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej i ograniczały prawo obywateli do dostępu do tejże informacji.
Prezydent Miasta Chorzowa, w dniu 14 kwietnia, wydał nowe zarządzenie w sprawie udostępniania informacji publicznej zmieniając dotychczas obwiązujące, z maja 2003 r. W nowym zarządzeniu usunięto, niezgodny z prawem, cennik za udostępnianie informacji publicznej w urzędzie, w którym m.in. przewidziano pobieranie 0,30 zł za udostępnienie kserokopii 1 strony w formacie A4 oraz 20 zł za 1 roboczogodzinę pracy urzędnika nad przygotowaniem opracowania oraz koszty korespondencji.

Rada Gminy Gaszowice podczas obrad sesji, w dniu 23 marca, podjęła uchwałę dotyczącą zmiany statutu Gminy w zakresie określenia zasad dostępu do informacji publicznej. W zmienionym statucie usunięto wiele niezgodnych z prawem zapisów, zwłaszcza wymienione poniżej:

§ 4. 1. Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu. Wgląd odbywa się w jednostce organizacyjnej, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy (otwarcia) tej jednostki i w obecności pracownika tej jednostki wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu, chyba że okoliczności pozwalają na rezygnację z takiego nadzoru.

§ 5. 1. Udostępnienie dokumentu publicznego następuje na wniosek zainteresowanego, za zgodą osoby właściwej stosownie do postanowień § 6.

§ 6.3. Od decyzji w sprawie udostępnienia dokumentu można w terminie 7 dni wnieść odwołanie do Wójta Gminy. Decyzja Wójta jest ostateczna.

Rada Gminy Panki podczas sesji w dniu 30 marca podjęła uchwałę dotyczącą zmiany statutu Gminy polegającą na wykreśleniu zapisu, że protokoły z posiedzeń Rady Gminy i komisji podlegają udostępnieniu „po ich formalnym przyjęciu”.

Mamy nadzieję, że wyżej wymienione zmiany będą zachętą także dla innych urzędów, w których prawo lokalne jest niezgodne z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Grzegorz Wójkowski

_____________________________________________________________________________________________________

Zmiany, wprowadzane przez gminy po raporcie Stowarzyszenia Bona Fides w zakresie dostępu do protokołów z posiedzeń rad gminy, są podobne do działań Wojewody Dolnośląskiego, który, po wskazaniu przez jednego z mieszkańców naruszeń procedur dostępu do informacji publicznej, zakwestionował w dwóch gminach zapisy statutów.

Informacje o orzeczeniach znajdują się w informacjach:

1. Art. 11 b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym nie może być interpretowany w oderwaniu od udoip.
2. Sporządzony protokół z posiedzenia rady gminy informacja publiczna.

 

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.