Logo Logo Menu
Zamknij

Dostęp do informacji publicznej – sposób i forma udostępnienia na wniosek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt IV SA/GI 1496/06) wskazał sposób załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z zasadą „udostępnienie następuje w sposób i formie wskazanej we wniosku”.

Obowiązku zastosowania trybu określonego w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można rozpatrywać w oderwaniu od postanowień art. 14 ust. 1 tej ustawy. W przywołanym przepisie sformułowana została zasada, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek powinno nastąpić w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do jej udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Zatem dopuszczalne odstępstwo od tej zasady może wystąpić jedynie wówczas, gdy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje środkami technicznymi pozwalającymi na udostępnienie danej informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

W rozpatrywanej sprawie, jako przesłankę uniemożliwiającą udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, a w ostateczności zastosowania trybu określonego w art. 14 ust. 2 ustawy, wskazano nieprzechowywanie żądanych informacji w formie elektronicznej. W ocenie Sądu wskazana argumentacja nie jest prawidłowa. Z treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej ani z innych unormowań prawnych nie wynika, aby udostępnienie informacji następowało w takiej formie, w jakiej jest ona utrwalona lub przechowywana. Wskazany przepis jako jedyne odstępstwo od zasady udostępniania informacji w formie wskazanej we wniosku przewiduje wyłącznie brak możliwości technicznych pozwalających na udostępnienie informacji w żądanej formie. To, że żądana informacja nie została utrwalona na nośniku elektronicznym, a tym samym nie jest na tym nośniku przechowywana nie oznacza, że w tej formie nie może być ona udostępniona. Czym innym jest bowiem forma przechowywania informacji, a czym innym sposób i forma jej udostępniania. Przechowywanie informacji utrwalonej w formie dokumentu sporządzonego na papierze nie oznacza, że nie może być ona udostępniona w innej dopuszczalnej przez prawo formie, o ile możliwości techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji nie stoją temu na przeszkodzie. Oznacza to, że tylko brak technicznych środków umożliwiających przeniesienie informacji na inny nośnik niż ten, na jakim jest ona utrwalona i przechowywana może stanowić podstawę do zwolnienia z obowiązku udzielenia jej we wskazanej we wniosku formie. Oznacza to zarazem, że tylko w takim przypadku organ zobowiązany jest do zastosowania trybu postępowania, o jakim mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.”

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.