Logo Logo Menu
Zamknij

Granice absurdu już blisko – dokument wewnętrzny

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 26 maja 2010 r. stwierdził, że protokoły z Kolegium Prezydenckiego odbywającego się w Urzędzie Miasta we Wrocławiu stanowią informację publiczną. Prezydent Wrocławia nie protestował i nie składał skargi kasacyjnej. W roku 2013 Prezydent Wrocławia uważa, że protokoły to dokumenty wewnętrzne.

Przypominamy część uzasadnienia z roku 2010 (sygn. akt IV SAB/Wr 19/10): (…) Zatem jeżeli protokoły z posiedzeń Kolegium Prezydenta obejmują sprawy związane z realizacją wszelkich kompetencji i zadań publicznych, czy też zadań z zakresu administracji rządowej, to stanowią one informację publiczną i podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisku temu nie przeczy okoliczność, iż Kolegium Prezydenta W. jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym i nie jest organem kolegialnym pochodzącym z powszechnym wyborów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy. Udostępnieniu podlegają bowiem informacje o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 powołanej ustawy). W skład tego kolegium wchodzą: Prezydent, Wiceprezydenci, Skarbnik, Sekretarz, Dyrektorzy Departamentów (§ 29 ust. 2 regulaminu), czyli osoby, które pełnią funkcje publiczne i są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego, zgodnie z którym funkcjonariuszem publicznym jest osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni w nim czynności wyłącznie usługowe, a także inna osoba w zakresie, w jakim uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. (…)
Co się od tego czasu zmieniło, że Prezydent Wrocławia zajął następujące stanowisko:

Ustosunkowując się do Państwa pisma z dnia 12 września br. zawiadamiam, że żądanie udostępnienia ostatniego protokołu z Kolegium Prezydenta nie stanowi informacji publicznej, a w konsekwencji nie zostanie udostępnione. Wyjaśniam, iż zgodnie z par. 29 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Kolegium Prezydenta jest organem opinio-doradczym. Na jego obradach pogłębiana jest wiedza Prezydenta i członków Kolegium o istniejących lub przewidywanych problemach oraz prowadzona jest dyskusja o postulowanych sposobach ich rozwiązania. Osoby biorące udział w Kolegium Prezydenta reprezentują różne obszary działania urzędu Miejskiego (wiceprezydenci są wszakże szefami departamentów) i stanowią ekspertów w swoich dziedzinach.

Powyższe okoliczności są o tyle istotne, że zgodnie z orzecznictwem sądowym, „informację publiczną stanowią wyłącznie dane obiektywne lub fakty a nie kwestie ocenne czy postulatywne” (zob. orzeczenie NSA z dnia 27 stycznia 2012 r.; sygn. akt I OSK 2130/11). Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo udzielania informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamierzeniach podejmowania określonych działań (zob. orzeczenie NSA z dnia 16 czerwca 2009 r., I OSK 89/09) (…) Opinie i ekspertyzy mające jedynie charakter poznawczy nie odnoszą się wprost do przyszłych działań i zamierzeń podmiotu zobowiązanego mają jedynie poszerzyć zakres wiedzy i informacji posiadanych przez ten podmiot. Dlatego poddanie tego procesu ścisłej kontroli społecznej byłoby niecelowe i utrudniałoby wewnętrzny proces kształtowania się stanowisk uzgadniania i ścierania się opinii dotyczących istnienia stanu rzeczy, jego oceny oraz ewentualnej potrzeby zmian” (zob. orzeczenie NSA z dnia 27 stycznia 2012 r.; sygn. akt I OSK 2130/11).

Generalnie dostęp do informacji publicznej wynika z zasady udziału obywateli w życiu publicznym i sprawowania społecznej kontroli i tylko w tym celu obywatel ma prawo uzyskania wiedzy o sprawach publicznych. (…) Uprawnienie to jednak nie rozciąga się (…) na materiały będące podstawą do licznych koncepcji wewnętrznych i ścierania się poglądów wewnątrz samego organu, które przybrały zinstytucjonalizowanych kształtów podobnie jak np. zapiski i notatki urzędnika organu administracji publicznej gromadzącego materiały do rozpoznania sprawy zakończonej orzeczeniem z jego udziałem (zob. orzeczenie WSA w Poznaniu z dni a8 czerwca 2006 r.; sygn. akt IV SAB.Po 9/06).

Podsumowując, żądane przez Państwa informacje stanowią zapis kształtowania pewnych poglądów/koncepcji, a nie działań publicznych i jako nie stanowiące informacji publicznej nie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej.

Pobierz pismo w wersji elektronicznej.

Ocenę argumentów pozostawiamy Państwu. Przypominamy, iż przepisy od czasu wydania wyroku przez WSA we Wrocławiu nie zmieniły się i nie ma w polskiej ustawie o dostępie do informacji publicznej pojęcia sfery wewnętrznej administracji. Znaczne wpływy zdobyło jednak sporadycznie pojawiające się wcześniej orzecznictwo, jakoby istniała nieznana Konstytucji RP i ustawie o dostępie do informacji publicznej „sfera wewnętrzna” działalności administracji. Pogląd ten został dodatkowo spopularyzowany przez pojawiające się w mediach wypowiedzi opiniotwórczej sędzi NSA Ireny Kamińskiej (autorki komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej i Prezeski Stowarzyszenia Sędziów Themis) – więcej o tym w naszym wystąpieniu do Krajowej Rady Sadownictwa. Dzięki tej popularyzacji i „legitymacji” – wystawionej niejako in blanco – liczne podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej dowiedziały się, iż mają jakąś „wewnętrzną sferę” i rzuciły się do jej chronienia przez ciekawskim okiem podmiotów uprawnionych, czyli każdego i każdej z nas. I tak nadbudowa oderwała się od bazy.

Postanowiliśmy zacząć ją sprowadzać na ziemię, co chyba nie będzie łatwe. W związku z tym, że Prezydent Wrocławia jeszcze dwa lata temu nie kwestionował wyroku odnośnie protokołów, to zdecydowaliśmy poddać to postępowanie ocenie prokuratury i złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zawiadomienie w wersji edytowalnej – pdf.

Zawiadomienie w wersji zeskanowanej – pdf.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.