Logo Logo Menu
Zamknij

Arkusz organizacyjny szkoły należy udostępnić wraz z danymi nauczycieli

WSA w Łodzi kontrolował sprawę, w której wnioskodawca zwrócił się do dyrektora jednej ze szkół publicznych o udostępnienie arkusza organizacyjnego, wraz z aneksami. Początkowo podmiot nie udostępniał informacji, a ostatecznie przekazał wnioskodawcy żądany dokument, ale z zakrytymi danymi nauczycieli.

W wyroku z 20 maja 2020 r. o sygn. akt II SAB/Łd 28/20 Sąd potwierdził, że arkusz organizacyjny stanowi informację, która podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej:

W świetle powołanych przepisów nie budzi wątpliwości Sądu, że arkusze organizacyjne szkoły publicznej wraz z aneksami są informacjami, które podlegają udostępnieniu na podstawie powołanego art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. Wszak, każda informacja dotycząca zasad funkcjonowania podmiotu wykonującego zadania publiczne, w tym wewnętrznego funkcjonowania i treści podejmowanych zarządzeń, protokołów czy uchwał, stanowi informację publiczną. W ocenie Sądu, arkusz organizacyjny szkoły w jego niezanonimizowanej formie stanowi bez wątpienia informację publiczną.

Sąd dodał też, że nauczycielom nie przysługuje ochrona prywatności, a więc ich imiona i nazwiska nie podlegają anonimizacji (zakryciu):

Nie ma racji organ twierdząc, że ochrona danych osobowych (m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, czy rozporządzenie RODO) obliguje go do nieujawniania danych personalnych nauczycieli. Wprawdzie na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ograniczenie to nie jednak nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, co wynika z powołanego wcześniej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. „c” u.d.i.p. Dokonując interpretacji pojęcia „osoby pełniącej funkcję publiczną” należy odwołać się do treści art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1950 ze zm.), który to przepis stanowi, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje równocześnie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążą Rzeczpospolitą Polskę umową międzynarodową. Funkcję publiczną pełni zatem osoba, która wykonuje funkcje związane z pewnym zakresem uprawnień i obowiązków związanych z realizacją zadań o znaczeniu publicznym. Z unormowania art. 70 ust. 4 Konstytucji RP wynika, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, a zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, system ten zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się. Wykonywanie zadań publicznych przez szkołę odbywa się przede wszystkim poprzez pracę nauczycieli szkolnych. Nauczyciel jest zatem osobą pełniącą funkcję publiczną. Jest on osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która nie wykonuje czynności usługowych, lecz zadania publiczne. Bez znaczenia przy tym pozostaje, że udostępnienie informacji publicznej będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli, gdyż prywatność tych osób, na mocy art. 5 ust. 2 u.d.i.p. nie stanowi przesłanki pozwalającej na odmowę udostępnienia informacji publicznej.

Zobacz więcej: Jawność dla nauczycieli

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz