Logo Logo Menu
Zamknij

Imienna lista nagrodzonych pracowników to informacja publiczna

Bardzo często można spotkać się z wnioskami o udzielenie informacji dotyczącej nagród przyznanych pracownikom danego podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami pracowników, kwotami przyznanych nagród oraz uzasadnieniami ich przyznania.

Niektórym zapytanym zdarza się wtedy odpowiadać, że informacją, która podlega udostępnieniu, jest jedynie zbiorcza informacja o kwotach nagród nieprzyporządkowanych do konkretnych osób. W odpowiedziach może pojawić się zdanie, że ,,imienna lista nagrodzonych pracowników nie stanowi informacji publicznej’’.

Za przykład może posłużyć jedna ze spraw, w której, w ramach szerszego monitoringu, Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapytała Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o informację o nagrodach przyznanych pracownikom tego ministerstwa. W odpowiedzi podano jedynie ogólną kwotę, którą wydano na nagrody, a jednocześnie stwierdzono, że imienna lista nagrodzonych osób nie może zostać udostępniona.

Sprawa trafiła do sądu, a ostatecznie w wyroku z 10 grudnia 2019 r. o sygn. akt I OSK 240/19 NSA wyjaśnił, że nagroda przyznana każdemu pracownikowi ministerstwa jest informacją publiczną:

Zdaniem jednak Sądu rozpoznającego niniejszą skargę kasacyjną uchybienie to nie miało istotnego wpływu na wynik postępowania, bowiem informacja o wydatkowaniu środków publicznych, a takimi są niewątpliwe informacje o wysokości nagród przyznanych i wypłaconych każdemu pracownikowi urzędu jest informacją publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Mieści się ona w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy, czyli dotyczy zasad funkcjonowania organu władzy publicznej oraz w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h, gdyż odnosi się ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego. Nie ulega też wątpliwości, że Minister zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania takiej informacji (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2016 r. sygn. akt I OSK 168/16 dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych www.cbois.nsa.gov.pl).   

Czym innym jest natomiast kwestia udostępnienia informacji publicznej i ograniczeń z tym związanych (art. 5 ustawy) wynikających z zestawienia zasady jawności informacji publicznej oraz obowiązku ochrony prywatności i danych osobowych osób fizycznych. Do kwestii tej nie można było jednak odnieść się na obecnym etapie postępowania sądowego, którego przedmiot stanowi skarga na bezczynność w rozpoznaniu pkt 3 wniosku […], a który jak słusznie przyjął Sąd pierwszej instancji nie został rozpoznany przez organ, gdyż ten ani nie udostępnił żądanej informacji publicznej, ani nie odmówił jej udostępnienia w sformalizowany sposób, ani nie rozważył czy możliwe jest udostępnianie informacji publicznej w sposób nie naruszający wskazanych dóbr chronionych, a czemu służy m.in. anonimizacja (zatarcie) danych wrażliwych.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz