Logo Logo Menu
Zamknij

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników to informacja publiczna

Pewne stowarzyszenie skierowało do Poczty Polskiej S.A. wniosek o udostępnienie informacji publicznej z pytaniami o m.in. liczbę kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników oraz liczbę decyzji o nakazie rejestracji odbiornika (w latach 2019/2020).

Spółka nie udzieliła satysfakcjonującej odpowiedzi, więc sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W nieprawomocnym* wyroku z 5 października 2021 r. o sygn. akt II SAB/Wa 82/21 WSA w Warszawie podzielił stanowisko skarżącego stowarzyszenia i wyjaśnił, że Poczta Polska jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji o kontrolach w sprawie rejestracji odbiorników:

Poczta Polska – państwowa osoba prawna, posiadająca status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa nie prowadzi działalności gospodarczej wyłącznie według zasad rynkowych i we własnym interesie. Została bowiem utworzona mocą decyzji państwa (ustawą z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”). Państwo wyposażyło ją w majątek publiczny, stanowiący podstawę jej funkcjonowania i określiło zadania i kompetencje. Można powiedzieć, ze działalność Poczty Polskiej, to realizowanie zadań na rzecz ogółu, społeczeństwa, przypisanych jej ustawą, według zasad ustawowo określonych. Polega więc na świadczeniu usług publicznych (poprzednio Poczta Polska miała status przedsiębiorstwa użyteczności publicznej; istotą komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego było jedynie przekształcenie jego statusu prawnego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, nie zaś zmiana charakteru jej zadań). Działalność Poczty Polskiej przynależy zatem niewątpliwie do sfery publicznej. Jest działalnością podmiotu wykonującego zadania publiczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle tego, co wyżej powiedziano, nie sposób uznać, że charakter publiczny ma jedynie jej działalność prowadzona w ramach pełnienia funkcji operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 Prawa pocztowego. Pojęcie działalności publicznej, aczkolwiek zasadniczo związane z działalnością państwa, ma szerszy zakres znaczeniowy niż pojęcie działalności państwowej. Nie wszystko co nie jest państwowe, nie jest publiczne, a więc przynależy do sfery prywatnej (tertium non datur). Sytuowanie działalności podmiotu państwowego – Poczty Polskiej, wykraczającej poza świadczenie powszechnych usług pocztowych – poza sferą publiczną jest, zdaniem Sądu, całkowicie bezzasadne. Jak słusznie wskazał skarżący, na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia […] czerwca 2015 roku, nr […] wydanej na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), Poczta Polska Spółka Akcyjna została operatorem wyznaczonym na lata 2015-2025. Tym samym Spółka na podstawie art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) jest odpowiedzialna za pobieranie opłat abonamentowych, jak również za sprawowanie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej, a ponadto jest ona kompetentna w sprawach wydawania decyzji administracyjnych o nakazie rejestracji odbiornika oraz ustalania opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Prowadzi to do wniosku, że działalność w zakresie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników, tryb i metody tej kontroli, wydane w tym przedmiocie decyzje i dalszy bieg postępowań z tym związanych (np. ilość zarzutów od tego typu decyzji), należącej do ustawowych i obowiązkowych zadań tego podmiotu państwowego, stanowią źródło informacji publicznej i podlegającej udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go, tj. wniosła skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz