Logo Logo Menu
Zamknij

Umowa na dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości to informacja publiczna

Wnioskodawca złożył do Ministra Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie informacji o umowach (wraz z załącznikami) na dofinansowanie działalności konkretnego podmiotu oraz o sprawozdaniach finansowych instytutu powierzającego realizację zadań ze środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości.

Informacja nie została jednak udostępniona, a w odpowiedzi pojawiły się wyjaśnienia, że składane w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie i oferty są dokumentami prywatnymi, natomiast okoliczność, że taki wniosek o dofinansowanie staje się załącznikiem do podpisanej umowy nie oznacza, że nabiera przez to cech dokumentu urzędowego.

Zainteresowany informacją złożył skargę na bezczynność, wobec czego sprawa trafiła do sądu administracyjnego. W wyroku z 8 października 2021 r. o sygn. akt II SAB/Wa 361/21 WSA w Warszawie uwzględnił skargę i zobowiązał Ministra do rozpatrzenia wniosku.

Sąd wyjaśnił, że zadane pytania dotyczą informacji publicznej, ponieważ dotyczą dysponowania środkami publicznymi, a wnioskowane umowy świadczą o sposobie korzystania z funduszy należących do wszystkich obywateli:

Także przedmiot wniosku należał do szeroko rozumianej informacji o charakterze publicznym. Jak słusznie zauważył to bowiem skarżący, dotyczył dysponowania środkami publicznymi. Okolicznością nie budzącą wątpliwości jest przecież to, że na Fundusz Sprawiedliwości, który przekazał środki finansowe wskazanemu we wniosku podmiotowi, składają się środki o charakterze publicznym.

(…)

Co zaś się tyczy charakteru umów cywilno-prawnych, wskutek których dochodzi do przekazania środków publicznych, to zgodnie z ugruntowanymi od lat poglądami doktryny i judykatury ich treść stanowi także informację o charakterze publicznym (patrz m. in. wskazane w skardze odesłania do wyroków: wyroki NSA z 11 września 2012 r., I OSK 903/12 i I OSK 916/12; a także wyroki WSA: z 15 kwietnia 2008 r., II SAB/Ke 14/08; z 30 września 2010 r., II SAB/Op 12/10; z 26 lutego 2010 r., II SAB/Wa 192/09; z 11 października 2012 r., IV SAB/Po 65/12; z 11 marca 2013 r. II SAB/Wa 503/12; z 17 kwietnia 2013 r., II SAB/Bd 25/13; z 15 listopada 2013 r., II SAB/Wa 409/13). Umowy te świadczą bowiem o sposobie korzystania z funduszy należących do wszystkich obywateli.

WSA w Warszawie nie miał też wątpliwości, że załączniki do wnioskowanych umów są ich integralną częścią i stanowią informację publiczną:

Także załączniki do powyższych umów, w myśl ugruntowanych od lat poglądów doktryny i judykatury, stanowią informację o charakterze publicznym. Stanowią bowiem integralną część rzeczonych umów. Z chwilą zawarcia umowy skutkującej przekazanie środków publicznych, również wniosek o dofinansowanie uzyskuje przymiot informacji publicznej. Wiąże się bowiem bezpośrednio z problematyką dysponowania środkami publicznymi (patrz m. in. wyrok NSA z 21.11.2018r. sygn.. akt I OSK 113/17).

Sąd nie wykluczył natomiast, że na dalszym etapie sprawy może okazać się, że część danych zawartych w umowach będzie podlegała ochronie:

Oczywiście nie sposób generalnie wykluczyć tego, że pewne dane zawarte w omawianych umowach, mogą ewentualnie podlegać ochronie. Wtedy jednak pytany podmiot zobowiązany jest do wydania stosownej decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia tych wrażliwych danych.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz