Logo Logo Menu
Zamknij

Projekt budowlany to informacja publiczna

Wnioskodawcy zwrócili się do jednego ze starostów z wnioskiem o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę dla konkretnie wymienionego podmiotu i inwestycji, a także o udostępnienie projektu budowlanego lub planu zagospodarowania terenu.

Co prawda podmiot udostępnił decyzję, ale po dokonaniu daleko idącej anonimizacji, a dodatkowo nie przekazał wcale projektu budowlanego. Ostatecznie sprawa trafiła więc do sądu administracyjnego.

W wyroku z 12 lutego 2020 r. o sygn. akt II SAB/Rz 127/19 WSA w Rzeszowie podsumował wyczerpująco orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że projekt budowlany podlega udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej:

Stanowisko sądów administracyjnych zaliczające projekt budowlany do informacji publicznej jest ugruntowane i potwierdzone w licznych orzeczeniach (por. wyroki NSA: z dnia 18 września 2008 r., I OSK 315/08, z dnia 6 marca 2013 r., I OSK 3073/12, z dnia 5 września 2013 r., I OSK 865/13, z dnia 5 września 2013 r., I OSK 953/13, z dnia 21 listopada 2013 r., I OSK 1566/13, z dnia 5 listopada 2015 r., I OSK 2143/14, z dnia 12 kwietnia 2017 r., I OSK 1856/15, z dnia 10 stycznia 2018 r. I OSK 204/16, a także wyroki: WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2007 r., IV SA/Po 656/07, WSA w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2013 r., II SAB/Rz 48/12, WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 listopada 2012 r., II SAB/Go 41/12, WSA w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2013 r., II SA/Ol 319/13 oraz WSA w Krakowie z dnia 8 stycznia 2013 r., II SA/Kr 1393/12). Stanowisko to opiera się na trafnym ustaleniu, że projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 t.j., dalej „Pb.”) będąc przedmiotem sprawdzenia przez organ administracji architektoniczno – budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Jego treść kształtuje zatem treść dokumentu urzędowego, jakim jest decyzja administracyjna, stanowiąc integralną część tejże decyzji administracyjnej. Skoro bowiem decyzje administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę wydane przez organ w ramach wykonywanych przez niego zadań władzy publicznej jako akty administracyjne stanowią informację publiczną, to za taką – w myśl przywołanych regulacji – należy również uznać treść dokumentów, które jakkolwiek nie zostały przez organ wytworzone, to jednak służyły czy też umożliwiły realizację przewidzianych prawem zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz