Logo Logo Menu
Zamknij

Toruń (nagrody 2015)

Opis Sytuacji

Wnioskiem z dnia 22 lutego 2016 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Miasta  o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: „listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 r. otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”. Z uwagi na brak jakiejkolwiek odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, skierowaliśmy do sądu skargę na bezczynność prezydenta miasta.  Po przesłaniu skargi, urząd nam odpowiedział, ale my przeważnie i tak podtrzymujemy takie skargi.

Komentarze 1

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • jawność

    SENTENCJA
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Renata Owczarzak (spr.) Sędziowie sędzia WSA Grzegorz Saniewski sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Brandt po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia […] w […] na bezczynność Prezydenta Miasta […] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta […] do rozpatrzenia wniosku skarżącego z […] lutego 2016 r. w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku, 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. zasądza od Prezydenta Miasta […] na rzecz Stowarzyszenia […] w […] kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D540C1728D