Logo Logo Menu
Zamknij

Czy można zobaczyć akta sprawy o wykroczenie w trakcie postępowania?

20 sierpnia 2012 r., powołując się na art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wniosłem do Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach o udostępnienie zanonimizowanej kopii przekazanych do Sądu w dniu 16 sierpnia 2012 r. przez Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą akt sprawy o sygn. RSOW-211/12/Dp. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy prosiłem o przesłanie akt w postaci plików graficznych na adres poczty elektronicznej. Sprawa ta dotyczyła podjęcia przez Policję działań w trakcie tegorocznego „Przystanku Woodstock” w stosunku do osób organizujących manifestację.

Decyzją z dnia 29 sierpnia 2012 r., znak: A-0138-103/12, Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach, odmówił udostępnienia informacji publicznej w postaci zanonimizowanej kopii akt sprawy II W 903/12 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Słubicach. W uzasadnieniu organ wskazał, że żądana przeze mnie informacja nie mieści się w zakresie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto organ wskazał, że udostępnienie akt może nastąpić tylko w trybie art. 38 § 1 k.p.w. w zw. z art. 156 k.p.k., a przepisy te w jego ocenie, nie dają podstaw do udostępnienia podmiotom nie wymienionym w tych przepisach.

Od powyższej decyzji w ustawowym terminie wniosłem odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, zarzucając organowi I instancji obrazę art. 61 ust. 1-3 Konstytucji RP oraz art. 1 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej oraz art. 156 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.w., a polegającą na jego zastosowaniu, chociaż podmiotowo, jak i przedmiotowo, przepis ten nie miał zastosowania w tej sprawie.

Decyzją z dnia 11 września 2012 r., znak: Prez.Adm. 052-211/12, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Na ostateczną decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej wniosłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim zarzucając jej oprócz wymienionych powyżej naruszeń Konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej, także zarzuty natury formalnej. Mianowicie w mojej ocenie Prezes Sądu Okręgowego dopuścił się obrazy art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 391 § 1 k.p.a., a polegającej na doręczeniu decyzji przez skarżony organ przez pocztę, mimo wnioskowania o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zarzuciłem obrazę art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a., a polegającą na utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I instancji, mimo, że ta została wydana z naruszeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także art. 107 § 1 zdanie pierwsze k.p.a., bowiem jako doręczona drogą elektroniczną, nie zawiera podpisu elektronicznego (odpowiedź na skargę).

W dniu 12 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie II SA/Go 846/12, przychylił się do mojej skargi i uchylił ostateczną decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Słubicach. 

Wyrok ten ma istotne znaczenie nie tylko w kwestii potwierdzania zakresu obowiązywania ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale również w realizacji zasady jawnego rozpoznawania spraw przez sądy powszechne, stanowiącej dyrektywę konstytucyjną (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Choć wyrok bezpośrednio dotyczy postępowania w sprawie o wykroczenie, to obejmie on także każdą sprawę o przestępstwo toczącą się przed sądem karnym. W praktyce znaczy to, że każdy zainteresowany konkretną sprawą toczącą się w sądzie karnym (o wykroczenie lub przestępstwo), nawet zanim zapadł wyrok, może poprosić o przesłanie kopii akt, choć tylko w zakresie informacji publicznej (akt oskarżenia, protokoły, zarządzenia, postanowienia, notatki urzędowe, itp.). Takie udostępnienie akt sprawy, nie jest udostępnieniem akt o którym mowa w art. 156 § 1 – 4 k.p.k.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.