Logo Logo Menu
Zamknij

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma problemy ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej

Instytucja, która szkoli przyszłych sędziów i prokuratorów oraz prowadzi szkolenia dla sędziów i prokuratorów narusza prawo, co nas niepokoi.

Próbując ustalić kto prowadzi szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej o takiej treści:

Wnosimy o udostępnienie imion i nazwisk wykładowców oraz zeskanowane umowy z nimi zawarte w ramach szkoleń na aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres tego maila albo tradycyjnie na adres ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

W odpowiedzi otrzymaliśmy mailem taka informację:

OSW-II-0771-23/14 

Kraków, 25 marca 2014 r.

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska – Watchdog Polska
Ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

WEZWANIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej „ustawą”):

I. ustalam wysokość opłaty za dostęp do informacji publicznej na kwotę 11.578,71 zł,
II. wzywam o uiszczenie kwoty 11.578,71 zł (jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 71/100) na konto bankowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury: Bank Pekao Oddział w Krakowie nr 36 1240 4650 1111 0010 3517 2168, w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r., pod rygorem egzekucji należności.

Dostęp do informacji publicznej jest, co do zasady bezpłatny, o czym stanowi art. 7 ust. 2 ustawy. Ustawa pozwala na odstąpienie od zasady bezpłatności tylko w sytuacji przewidzianej w art. 15 ust. 1, która przewiduje, że jeżeli podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Udostępnienie żądanej informacji publicznej spowoduje poniesienie przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dodatkowych kosztów.

Nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 11 marca 2014 r., sprecyzowany w dniu 21 marca 2014 r. wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej o wykładowcach, którzy przeprowadzili zajęcia z aplikantami oraz zawiera żądanie doręczenia skanów umów zawartych z tymi wykładowcami w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. W okresie objętym wnioskiem zostało zawartych około 3.060 umów (każda ma po 3 strony). Zachodzi zatem konieczność przekształcenia informacji z formy dokumentu papierowego na formę zeskanowanego pliku komputerowego. Ponieważ umowy zawierają ”dane wrażliwe” konieczne będzie dokonanie usunięcie ich z tych umów. Dlatego przed udostępnieniem skanów tych umów niezbędnym będzie: wykonanie kserokopii umowy, następnie dokonanie jej anonimizacji i zeskanowanie zanonimizowanej umowy. Te czynności są pracochłonne, a przy tak dużej liczbie umów ich wykonanie możliwe będzie jedynie po godzinach pracy.

Ustalając wysokość opłaty przyjęto:
– koszt 1 roboczogodziny – 25 zł.
– koszt 1 paczki papieru (500 kart) – 11,13 zł.

Pracę będzie wykonywało 7 pracowników przez 65 godzin. Zachodzi konieczność zużycia18,3 paczek papieru (3.060 umów * 3 kart = 9.180 kart).

Wysokość ustalonej opłaty za dostęp do informacji publicznej to:

1. 18,3(paczek) * 11,13 zł = 203,71 zł
2. 7 (pracowników) * 65 (godzin) * 25 zł (roboczogodzina) = 11.375 zł
Razem 11.578,71 zł

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy zawiadamiam, że wysokość opłaty za udostępnienia żądanej informacji publicznej wynosi 11.578,71 zł i wzywam o uiszczenie tej kwoty w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r. na konto bankowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zastępca Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. Organizacyjnych
Agnieszka Welenc
prokurator

Odpowiedź zawierająca wyliczenie kosztów w pliku.

Nie zgadzamy się z takim sposobem wyliczania kosztów, który narusza prawa. Również wątpliwy jest sposób wskazania sposobu przygotowania informacji do udostępnienia. Mamy nadzieję, że przyszłych sędziów i prokuratorów nie uczą takiego stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Już na marginesie zauważyć należy, że w piśmie tym powinno być pouczenie o możliwości zaskarżenia wysokości opłaty, ale to też dla władz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to wiedza, którą trzeba nabyć.

Dlatego też wysłaliśmy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Można pobrać tutaj.

Jeżeli koszty nie zostaną anulowane to złożymy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.