Logo Logo Menu
Zamknij

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej – ważne zmiany – dwie nowelizacje?

Jakich zmian możemy się spodziewać? W pierwszej kolejności prezentujemy część maila przesłanego do Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej przez jednego z mieszkańców, który również interesuje się nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) były impulsem do ponownego przeglądu polskiego porządku prawnego w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz jej ponownego wykorzystania. W wyniku prac powołanej grupy eksperckiej w czerwcu 2008 roku przedstawiono Komitetowi Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności opinię dotyczącą wymaganego zakresu prac nad nowelizacją przepisów dotyczących dostępu i wykorzystania informacji publicznej w Polsce. Na wrześniowym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności dołączono zagadnienie do planu prac Komitetu. Równocześnie odpowiednie postanowienia zostały uwzględnione w planie pracy Rady Ministrów na 2009 roku oraz w przygotowywanym przez Ministra Gospodarki Programie działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2008 – 2010.

Wskazana powyżej projektowana nowelizacja ma na celu stworzenie kompleksowego systemu dostępu i wykorzystania informacji publicznej, a jej założenia uwzględniają również zmianę i doprecyzowanie obszarów regulowanych dyrektywą 2003/98/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003), w odniesieniu do których Komisja Europejska zgłaszała zastrzeżenia pismem z dnia 2 kwietnia 2007 roku.

Planowany harmonogram prac nad zmianą ustawy o dostępie do informacji publicznej:

1. uzgodnienie projektu z członkami Rady Ministrów oraz z partnerami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych – luty 2009 r.;
2. skierowanie projektu pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów – II połowa marca 2009 r.;
3. skierowanie projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – kwiecień 2009 r.;
4. skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów – maj 2009 r.;
5. skierowanie projektu do prac parlamentarnych – II połowa maja 2009 r.

Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie o informacji publicznej w zakresie przekazania kompetencji do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Projekt ten obecnie uzgadniany jest wewnątrzresortowo.

Z poważaniem
Kinga Zielińska
Departament Prawny MSWiA

Ponadto na stronach BIP MSWiA dostępny jest Projekt Opinii Rady Ministrów wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (projekt jp/b-139) (w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 6 lutego 2009 r.), z którym warto się zapoznać. W zasadzie dotyczy zagadnienia stanu zdrowia Prezydenta RP i Premiera jako informacji publicznej.

Jednakże warto się zastanowić jak prowadzona jest nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z jednej strony prowadzona jest (chyba?) cały czas nowelizacja przez zespół ekspertów powołanych przez MSWiA. Z drugiej strony pojawia się o informacja o nowelizacji proponowanej przez Komisję „Przyjazne Państwo”. Przebieg posiedzenia w zakresie propozycji nowelizacji można przeczytać tutaj. Czy  zatem mamy do czynienia z dwoma nieskoordynowanymi działaniami  czy też kryje się za tym głębszy zamysł?

W zakresie zmian ważnym jest wskazanie pojęcia informacji publicznej pojawiające się w przytoczonej wyżej opinii rządu: „za informację publiczną należy uznać taką informację wytworzoną przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.” Czy to jest nowa definicja proponowana przez Komisję „Przyjazne Państwo” (?).

Również istotnym z punktu widzenia funkcjonowania systemu dostępu do informacji publicznej jest oddanie kompetencji  do prowadzenia strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – nowelizacja proponowana przez MSWiA (?). Podmiot, który działa na rzecz ochrony  jednego prawa miałby zajmować się prowadzeniem i funkcjonowaniem jednego ze sposobów realizacji innego prawa. Ciekawe jakie ostatecznie zostaną zaproponowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

PC DIP złożyło wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie udostępnienia propozycji nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej przygotowanej przez Komisję „Przyjazne Państwo” oraz wyjaśnienie wątpliwości w zakresie dwóch (jednej?) nowelizacji.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.