Logo Logo Menu
Zamknij

Udostępnienie informacji publicznych przez organizacje pozarządowe – zakres

Wracając do informacji o obowiązku udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz obowiązku prowadzenia BIP przez organizacje pozarządowe poniżej przedstawiamy tezy z uzasadnienia wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 983/05.

Poza informacjami publicznymi związanymi bezpośrednio z wydatkowaniem funduszy publicznych w zakresie działań statutowych organizacji pozarządowej, sąd wskazuje, iż również udostępnieniu podlegają protokoły z posiedzenia Zarządu, Walnego Zgromadzenia Członków i uchwały podejmowane przez te organy w zakresie w jakim znajdują się w tych dokumentach informacje publiczne.

Zgodnie z przywołanym orzeczeniem na podmiocie wykonującym obowiązek udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie ciąży obowiązek dokonania trzech kroków w przypadku wszczęcia postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Po pierwsze ustalić jakie informacje znajdujące się żądanych dokumentach (np. protokołach z posiedzenia Zarządu) stanowią informację publiczną.

Po drugie, czy w przypadku wystąpienia informacji publicznych nie zachodzą przesłanki wyłączenia udostępnienia ich części/całości zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Po trzecie w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 5 odmówić udostępnienia informacji publicznych, które ze względu na ochronę określonych prawnie dóbr nie mogą zostać udostępnione.

Oczywiście udostępnić informacje publiczne jeżeli nie zachodzą przesłanki z drugiego kroku.

Tezy z uzasadnienia opisywanego wyroku:

Wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2005r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. akt II SAB/O1 29/05) uwzględnił skargę I. Z. na bezczynność Koła „[…]” Stowarzyszenia A. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej i zobowiązał „[…]” Stowarzyszenie A. do udostępnienia skarżącemu:

– protokołów zebrań Zarządu Koła od dnia 1 stycznia 1997r. do dnia 8 marca 2005r.;

– protokołów zebrań Walnych Zebrań Członków „[…]” Koło „[…]” za okres od l stycznia 1997r. do 8 marca 2005r.;

– uchwal Zarządu i Walnego Zebrania Członków „[…]” Koło „[…]” od dnia l stycznia 1997r, do dnia 8 marca 2005r.

– oraz uchwał, poleceń i zarządzeń wydawanych przez Zarząd Główny „[…]” dotyczących Koła „[…]” – w części w jakiej zawierają one informacje publiczną.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, iż „[…]” Stowarzyszenie A., jako jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi w zakresie realizacji celów stowarzyszenia stanowi podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej na podstawie art. 4 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej, przy czym informacją publiczną, jest stosownie do art. 1 ust. 1 i art. 6 tej ustawy, każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6.

Podano, iż w celu wykonania nałożonego przez Sąd obowiązku Stowarzyszenie winno poddać szczegółowej analizie treść wskazanych wyżej dokumentów i ocenić w jakim zakresie informacje w nich zawarte stanowią informację publiczną i w tym też zakresie należy udostępnić ją skarżącemu, pamiętając, iż zakres udzielanej informacji może być. w świetle ust. l i 2 powołanej ustawy ograniczony m, in. ze względu na wyłączenie iej jawności z uwagi na ochronę danych osobowych oraz prawo do prywatności osoby fizycznej. W takim przypadku odmowa udostępnienia informacji publicznej winna nastąpić” w drodze decyzji wydanej na podstawie an. 16 w związku z art. 17 ust. l powołanej ustawy. Odnośnie zaś informacji żądanych przez skarżącego, które nie stanowią informacji publicznej, Koło „[…]” winno poinformować skarżącego w formie zwykłego pisma, iż jego wniosek w tym zakresie nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

(…)

Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika niewątpliwie, że Koło „[…]” Stowarzyszenia A. nie wykonało wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2005r. Nie zostały bowiem udostępnione skarżącemu żądane dokumenty zawierające informacje publiczne, gdyż sporządzenie wyciągu z protokołów zebrań Zarządu Koła, z którego nie wynika poza datą, kto brał udział w tym zebraniu i jakie problemy były omawiane w zakresie informacji publicznej nie stanowi o wykonaniu wyroku Sądu stwierdzającego bezczynność tego organu w udostępnieniu informacji publicznej. Sąd stwierdzając bezczynność organu jednoznacznie wskazał, iż z uwagi na szczególną materię, która stanowi informacja publiczna regulowana ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) rozpatrzenie żądania skarżącego może skutkować koniecznością podjęcia trzech rodzajów działań w celu wykonania wyroku sądu.

Stosownie bowiem do informacji publicznej zawartej w zawnioskowanych przez skarżącego dokumentach, które nie podlegają wyłączeniu z jawności z uwagi na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności, czy którąś z tajemnic o których mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy, skarżącemu należy przekazać te protokoły i uchwały w zakresie w jakim zawierają informację publiczną.

Jeżeli jednak wskazane dokumenty zawierają także informacje podlegające wyłączeniu, to organ miał obowiązek wykonując wyrok sadu wydania decyzji odmawiającej ich udostępnienia w pozostałym zakresie wobec zaistnienia przesłanki wyłączającej ich jawność.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.