Logo Logo Menu
Zamknij

Organizacje pozarządowe i obywatele apelują do Prezydenta!

Przyłączcie się do apelu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Izby Wydawców Prasy, Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia 61, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich i innych organizacji oraz osób prywatnych, które są zaniepokojone kształtem ustawy oraz trybem jej procedowania. 

Wyślijcie swój list (WZÓR W FORMACIE .DOC i WZÓR W FORMACIE .ODT) na adres listy@prezydent.pl. Powiadomcie nas o tym, żebyśmy także mieli wiedzę jak jest nas wielu przez danie do wiadomości adresu: apel@sllgo.pl. Na bieżąco będziemy informować jaki jest stan podpisów.

Przeczytaj, jak apelowały osoby i organizacje związane z opozycją demokratyczną z czasów PRL. Sposób w jaki przeprowadzono niektóre zmiany budzi niepokój i wymaga reakcji!

Apel Zbigniewa Bujaka, Andrzeja Celińskiego, Władysława Frasyniuka, Zbigniewa Janasa, Bogdana Lisa i Lecha Wałęsy.

Oświadczenie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

CAŁA TREŚĆ APELU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OBYWATELI

Przyłącz się przed 26 WRZEŚNIA

Warszawa, dnia 20 września 2011 r.

Szanowny Pan 

Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z projektem nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informa-cji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) implementującej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Izba Wydawców Prasy, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich,  Fundacja e-Państwo, Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, Forum Obywatel-skiego Rozwoju, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Instytut Allerhanda, Stowarzyszenie 61 i inne organizacje oraz osoby prywatne pragną wyrazić zaniepokojenie ostatecznym kształtem ustawy, która utrzymuje zapisy sprzeczne z konstytucyjnymi i międzynarodowymi gwarancjami dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie zwracamy się z apelem o niepodpisywanie przedmiotowej ustawy lub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP.

Sejm RP uwzględniając część uwag organizacji pozarządowych, w tym interwencję Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Izby Wydawców Prasy z dnia 26 lipca 2011 r. wypracował projekt kompromisowy (druk sejmowy nr 4555-A), który następnie w dniu 31 sierpnia 2011 r. przybrał postać ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej i niektórych innych ustaw. Natomiast poprawka przyjęta przez Senat, z inicjatywy senatora Marka Rockiego, w dniu 14 września 2011 r. (druk sejmowy nr 4673) stanowi powrót do wersji pierwotnej ustawy. Poprawka ta została przyjęta przez Sejm dnia 16 września 2011 r. pomimo sprzeciwu wielu organizacji pozarzą-dowych (kopię stanowiska oraz apeli organizacji przekazujemy w załączniku).

Zauważamy pozytywne i warte wdrożenia aspekty tej nowelizacji, przede wszystkim wprowadzenie jako podstawowej zasady bezpłatności i braku ograniczeń wykorzystania informacji publicznej. W toku debaty nad nowelizacją organizacje pozarządowe zgłaszały jednak liczne uwagi co do projektu:

1. Pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;

2. Błędna transpozycja dyrektywy odnośnie określenia terminu udostępnienia informacji do ponownego wykorzystywania;

3. Nieprecyzyjne przepisy dotyczące opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej mogące powodować niezgodność ustawy z dyrektywą oraz godzące w pewność obrotu prawnego;

4. Dopuszczenie możliwości umów na wyłączność w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w przepisach odrębnych (innych niż ustawa o dostępie do informacji publicznej);

5. Ogólnikowość niektórych zapisów, sprawiająca, iż nowe przepisy mogą skutkować ogra-niczeniami w dostępie do informacji publicznej daleko wykraczającymi poza uzasadnioną konieczność.

Niepokojący jest nie tylko tryb wprowadzenia poprawki, ale również jej uzasadnienie – oparte na gwarancjach wynikających z Konstytucji RP. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wskazane w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP wprowadzane ze względu na ważny interes gospodarczy państwa pociągają za sobą konieczność każdorazowego zbadania owego ważnego interesu gospodarczego i zasadności jego ograniczenia. Przyjęta poprawka do ustawy o dostępie do infor-macji publicznej wprowadza ogólny zakaz ujawniania informacji, który stoi w sprzeczności z wyżej wymienionymi gwarancjami. W sprawach wymienionych w art. 5 ust. 1a pkt. 1 i 2 niezbędne wydaje się nałożenie obowiązku każdorazowego badania czy chroniony ważny interes gospodarczy jest na tyle istotny żeby ograniczyć dostęp do informacji publicznej. Obecne brzmienie projektu może prowadzić do znaczącego ograniczenia w dostępie do informacji istotnych z punktu widzenia interesu społecznego, dotyczących międzynarodowych działań organów władzy. Wątpliwości co do poprawki wyraziła również dnia 15 września 2011 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomendując jej odrzucenie (druk sejmowy nr 4678).

W związku z powyższymi uwagami co do parlamentarnego procesu legislacyjnego, jak i meritum senackiej poprawki, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw lub skierowanie przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej.

W imieniu:

Organizacje i inicjatywy:

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Fundacja „Merkury”
Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja e-Państwo
Fundacja im. Stefana Batorego
Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Gazeta Stacja Tłuszcz
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Idea 2000
Inicjatywa Watchdog.edu.pl
Instytut Allerhanda
Izba Wydawców Prasy
Komitet Obrony Lokatorów
Krytyka Polityczna
Polska Zielona Sieć
ResPublica Nowa
Sopocka Inicjatywa Rozwojowa
Stowarzyszenie „Szansa”
Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl
Stowarzyszenie Blogmedia24.pl 
Stowarzyszenie Bona Fides
Stowarzyszenie Eko-Unia
Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Stowarzyszenie Klon-Jawor
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatel-skich
Stowarzyszenie My Poznaniacy
Stowarzyszenie Polites
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Stowarzyszenie Okolica
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Strońskie Forum Obywatelskie
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organi-zacji Pozarządowych

Osoby prywatne:

Bartosz Pieliński, Warszawa
Krzysztof Marusiński, Orzysz
Władysław Łoś, Warszawa
Maksymilian Brzeziński, Reda
Grzegorz Gołębiak, Poznań

Z wyrazami szacunku,

Danuta Przywara, Prezes Zarządu
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Załączniki do apelu:
Opinia o ustawie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Opinia o ustawie SLLGO

Kolejne listy wysyłane do Prezydenta RP przychodzą „do wiadomości” na skrzynkę apel@sllgo.pl. Nie wszyscy, którzy wysyłają informują nas o tym.

Organizacje: Business Center Club, Fundacja Rower com, Centrum Edukacji Obywatelskiej, INSPRO. Instytut Spraw Obywatelskich, Zarząd Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA, Collegium Atrium, Fundacja im Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Normalne Miasto-Fenomen, Zwiazek Przedsiebiorców i Pracodawców, Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze, Polish Cultural Festival Association, Gazeta Internetowa „Głos Szklarskiej Poręby”, Kultura Liberalna, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Stowarzyszenie Ludzi Nieobojetnych „Lobelia”, Fundacja TUS, Klub Przyrodników Koło Poznańskie, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnej, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3, Stowarzyszenie BEST PROEKO, Stowarzyszenie Dla Ziemi, Fundacja „Vis Maior”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WIATRAK”, Dziennik Internetowy „Niebywałe Suwałki”, Liga Kobiet Polskich Zarząd w Prudniku, Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, Inicjatywa Obywatelska GMO to nie to, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ,,SZRON,, Z Wyszkowa, Stowarzyszenie Eko-Spol, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Osoby prywatne: Mateusz Pohl, Paweł Ślusarczyk, Michał Henzler, Jakub Sztombka, Aleksandra Sztombka, Hanna Hansen, Władysław Marek Saj, Konrad Piekarski, Adam Wajrak, Marek Wilk, Jacek Tomczyk, A. Kasperowicz, Piotr Choroś, Małgorzata BudziszRenata Pawłowska-Pyra, Anna Kuliberda, Karol Krzyczkowski, Jakub Stępak, Adam Jurkiewicz, Piotr Trzaskowski, Marek Pióro, Alan Weiss, Anna Plewicka-Szymczak, Michał Laskowski, Paweł Pilch, Małgorzata Stężycka, Dominik Domański, Agnieszka Osikowska-Biczyk, Sylwia Sitek, Marcin Tarłowski, Maciej Puławski, Patrycja Stafiniak, Zuzanna Szelińska, K. Wenderska, Maciej Denkowski, Grzegorz Dziamski, Mateusz Gadecki, Tomasz Zając, Ingeborga Janikowska-Lipszyc, Zbigniew Piotrowski, Rafał Szymczak, Marian Marek Aulak, Michał Mańczyński, Paweł Talarc, Maciej Turowski, Grzegorz Kulikowski, Przemysław Przyjazny, Jakub Mach, Teresa Bebak, Paulina Kieszkowska – Knapik, Jacek Sierpiński, Paulina Suracka, Marek Swierczyński, Genowefa Jaworska, Grzegorz Lichota, Jakub Celinski, Marek Górniaczyk, Grzegorz Norman, Marzena Czarnecka, Magdalena Chustecka, Mariusz Machczyński, Marek Domaradzki, Ewa Wziętek, Katarzyna Woźniak, Agata Klimek, Paweł Antoniak, Andrzej Koba, Wojciech Makowski, Joanna Wons-Kleta, Andrzej Nycz, Karol Kummer, Jędrzej Maliński, Jolanta i Jacek Piechalscy, Piotr Pilch, Marcin Maćkiewicz, Jakub Paszulewicz, Jarosław Bandurski, Jakub Skrzypczyk, Bartłomiej Gródek, Jakub Pawlak, Anna Papierz, Magdalena Jędrych, Natalia Mazan, Maciej Chamier Cieminski, Agnieszka Geizler, Krzysztof Barcikowski, Lidia Idzikowska, Monika Malon, Natalia Buczkowska, Maciej  Nowicki, Jakub Szczepański, Agnieszka J. Strojek, Marcin Bachman, Sławomir Kolenda, Ewa Kowalska,  Bogusław Bielanowski, Jerzy Ziaja, Janusz S. Bień, Maciej Baran, Jolanta Kępka, Wojciech Kowalczyk, Jacek Adamczyk, Krzysztof Romaszko, Piotr Sowa, Mariusz Hotiuk, Leszek Marszałek, Bartosz Fijałkowski, Mariusz Feser, Ewa Kozdraj, Jerzy Górnicki, Paweł Maliński, Mirek Dziurbasz, Grzegorz Marek, Jerzy Trammer, Jan Działo, Joanna Wojnowska, Helena i Zdzisław Kucharczyk, Stefan Czarniecki, Edmund Gondek, Marcin Czarniecki, Anna Drzewiecka, Andrzej Świetlik, M. Danielak, Jerzy Kwiatkowski, Józefa Bajda, Krzysztof Osikowski, Artur Bąk, Piotr Kaczyński, Joanna Kuszlik-Cichosz, Karol Kuźmicki, Dorota Nuussbeutel, Krystyna Krzyżanowska, Krzysztof Otwinowski, Patrycja Wojtaszczyk, Grzegorz Żółcik, Katarzyna Leśnikowska-Szymula, Joanna Szpindor, Paweł Kraiński, Irena Przybylinska, Tomasz A. Orzechowski, Zbigniew Waczyński, Jarosław i Beata Dąbrowscy, Marcin Poćwiardowski, Arkadiusz Lewandowski, Dariusz Kowalczyk, Stefania Mąsiorska, Mieczysław Franc, Rafał Skirzyński, Artur Krata, Tomasz Szymborski, Leszek Kraus, Rafał Milewski, Zdzisław Mikołajczak, Marcin Kosztyło, Natalia Sutkiewicz, Jarosław Kożdoń, Maciej Taras, Monika Janik, Małgorzata Karpiarz, Michał Skotniczny, Robert Bieniek, Grzegorz Lilpop, Barbara Łysko, Danuta Kowalewska z rodziną, Andrzej Skurko, Mirosław Puchalski , Paweł Najnigier, Sylwia Wildt-Stefaniuk, Ewa i Jerzy Rusakowie, Lesław Płonka, Andrzej M. Sołtan, Daria Jarema Celmer, Bartłomiej Marc, Wojciech Koprowski, Dariusz Kobylas, Bohdan Kryszczuk, Roman Dłużniewski, Miłosz Jędrzejczak, Tomasz Kościelak, Andrzej Ducher, Jadwiga Kaszuba, Waldemar Dziga, Ilona Gosk, Zofia Guryn, Ryszard Sebesta, Grzegorz Przeździecki, Zbigniew Habierski, Krzysztof Sromek, Jacek Garwoliński, Piotr Ożarowski, Alicja Jania, Kamila Sordyl, Karol Kos, Błażej Jóźwik, Krystian Buczak, Paweł Smoliński, Dominik Gawroński, Wojciech Balcerowicz, Marek Michalik, Hubert Kubik, Wojciech Sromek, Martyna Michalik, Grzegorz Gogacz, Elżbieta Kochanowska, Maciej Pitak, Artur Surmiński, Michał Gauza, Krzysztof Grodecki, Halina Kisielewska-Styczeń, Marek Kasztelnik, Henryk Robak, Janusz Nowakowski, Paweł Stępniak, Marta Lasoń, Mariusz Nagórski, Tomasz Kamiński, Stefan Dubiel, Marek Chabior, Marcin Pastucha, Paweł Drozdowski, Anna Ziembla, Przemysław Papiernik, Aleksandra Płotnicka, Piotr Łukasiewicz, Małgorzata Hanzl, Marek Puła, Grażyna Roman, Sławomir Małoicki, Aleksandra Kopeć, Adrian Błaszkowski, Wiesława Kłobucka, Stanisław Wyszyński, Wawrzyniec Piotr Piotrzkowski, Pawel Gromolak, Marcin Piasecki, Wojciech Makarewicz, Maria Stec, Stanisław Sadło, Grzegorz Ludjan, Józef Brzozowski, Ewa Papis, Grzegorz Baryła, Joanna Ciszewska, Bazyli Kowalski, Andrzej i Joanna Chodakowscy, Michał Przedlacki, Tadeusz Paczyński, Elżbieta Nycz, Jacek Kowalewski, Tomasz Kwietniewski, Grzegorz Nowak, Arkadiusz Milewski, Łukasz Cyran, Ewa Dmochowska, Artur Stefanowski, Jacek Wejner, Jan Pstrągowski, Agnieszka Bójko, Kazimierz Grążawski, Maciej Jaros, Adam Skuciński, Franciszek Ścigalski.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.