Logo Logo Menu
Zamknij

Sąd Najwyższy wypowie się w słynnej sprawie radnego przeciw Prezydent m. st. Warszawy

Już w czwartek, 8 listopada 2012, o godzinie. 9.00 w Sali E odbędzie się rozprawa. My się wybieramy i zachęcamy do udziału również Państwa. Sprawa dotyczy nakazania udostępnienia informacji publicznej. 

A to ze względu na fakt, że miasto st. Warszawa powołuje się na ochronę danych osobowych. Pod rządami ustawy o dostępie do informacji publicznej sprzed nowelizacji z 2011 roku, była to przesłanka do zastosowania trybu odwoławczego w sądach powszechnych. Mogą one nakazać udostępnienie informacji. 

Jest to pewnie jedna z ostatnich spraw, w których orzeka sąd powszechny w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej. Obecnie sprawami związanymi z ochroną prywatności (i w ogóle wszystkimi sprawami związanymi z dostępem do informacji publicznej) zajmuje się sądownictwo administracyjne. Naszym zdaniem, o czym wielokrotnie wspominaliśmy przy okazji nowelizacji 2011, pogorszy to standard dostępu do informacji.

Przy okazji tej sprawy, nasze Stowarzyszenie przygotowało stanowisko dla sądu  – podnosimy w nim, jak ważna jest kwestia jawności finansów publicznych. 

Nasze słowa: 

Uważamy, iż udostępnienie informacji publicznej w zakresie imienia i nazwiska osób, które wykonują zadania dla administracji, a przecież wiąże się to w tym wypadku wydatkowaniem środków publicznych, jest szczególnie istotne społecznie.

Cytaty z wyroków sądowych i opracowań przedstawicieli doktryny oraz myślicieli (wszystkie cytaty są dokładnie opisane wraz z podaniem w źródła w załączonym tekście naszej opinii)

 

  • Powszechny i szeroki dostęp do informacji publicznej stanowi niezbędną przesłankę istnienia społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie – urzeczywistnienia demokratycznych zasad funkcjonowania władzy publicznej w polskim państwie prawnym.
  • W demokratycznym społeczeństwie podstawowym prawem jest wiedzieć i być informowanym o tym, co i dlaczego czynią władze publiczne.
  • Współcześnie ważnym elementem rzetelności działania organów państwa demokratycznego jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych zasadą otwartego rządu (open government) oznaczającą otwartość – tzn. jawność (transparentność – transparency) działalności wszystkich organów władz publicznych.
  • W państwie demokratycznym jego obywatele są zbiorowym suwerenem, co oznacza między innymi, że powinni mieć zapewniony rzeczywisty wpływ na sprawowaną w tym państwie władzę, a władza ta ma obowiązek szanować ich prawa i wolności. Możliwość wywierania wpływu na organy władzy jest realna jedynie wtedy, gdy obywatele posiadają dostęp do wiedzy na temat poczynań tych organów.(…) Bez prawa do informacji publicznych obywatele pełniliby swoją władzę w sposób jedynie iluzoryczny. Nie byliby też w stanie kontrolować wybranych przez nich reprezentantów.
  • (…) bardziej niż kiedykolwiek wcześniej aktualne stają się słowa jednego  z największych brytyjskich myślicieli – Jeremy’ego Benthama: „oko społeczeństwa czyni męża stanu cnotliwym”.
  • Biurokracja zawsze pojmowała jawność życia publicznego bardziej jako zagrożenie niż jako czynnik wspierający procesy sprawowania władzy. Jeśli jawność dopuszczano, to tylko w wybranych dziedzinach życia, np. gospodarce, albo na zasadach ustępstwa, koncesji. Według rządzących zasady wolności, demokracji i troski o dobro wspólne domagały się tylko wybranych przejawów jawności, a nie powszechnej wiedzy wszystkich o wszystkim
  • W doktrynie przyjmuje się, że jawność finansów publicznych oznacza swobodny dostęp obywatela do informacji o działalności państwa w wymiarze finansowym.
  • Obywatele chcą także wiedzieć, ile kosztuje ich utrzymanie państwa i jego aparatu oraz to, w jaki sposób są dzielone wydatki publiczne dotyczące także celów (konsumpcja zbiorowa i indywidualna). Społeczeństwo pragnie również wiedzieć, czy aparat władzy publicznej potrafi planować, organizować, zarządzać i kontrolować gospodarowanie środkami publicznymi. Jawność i przejrzystość finansów publicznych staje się zatem narzędziem oceny systemu sprawowania władzy publicznej. Ocena ta jest zaś potrzebna, ponieważ to społeczeństwo dokonuje bezpośredniego lub pośredniego wyboru władzy publicznej. Jawność i przejrzystość finansów publicznych ma także znaczenie wychowawcze. Władzy publicznej nakazuje postępowanie uczciwe i profesjonalne oraz zgodne z interesem społecznym. Natomiast społeczeństwu pozwala na zwiększenie zainteresowania życiem publicznym i uczestniczeniem w nim.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.