Logo Logo Menu
Zamknij

Senat chce ograniczyć dostęp do informacji – wrócił pomysł artykułu 5a

Treść poprawki brzmi tak:

1) w art. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w art. 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prawo dostępu do informacji, w postaci opinii i analiz przygotowywanych na zlecenie podmiotów wykonywujących zadania publiczne, podlega ograniczeniu w zakresie i w czasie, jeżeli ich ujawnienie naruszołyby ważny interes gospodarczy państwa  poprzez:

1) osłabienie zdolności negocjacyjnej Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej;

2) utrudnienie, w sposób istotny, ochrony interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nie można, z zastrzeżeniem ust. 1, 1a i 2, ograniczać dostępu do informacji o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze względu na ochronę interesu strony, jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.”;”;

Ciekawe jest uzasadnienie wniesionej poprawki m. in.:

Ani obowiązująca ustawa o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) ani rozpatrywana nowelizacja nie wykonują art. 61 ust. 3 Konstytucji, tj. nie wskazują w jakich przypadkach może nastąpić ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji publicznej ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa. Powoduje to obowiązek udostępniania informacji nawet jeżeli istnieje poważne zagrożenie tego interesu.

Szkoda tylko,  że autor poprawki nie odniósł się do obowiązujących przepisów.

Poniżej można zobaczyć treść poprawki

Przypominamy również, że sentorowie dostali negatywną opinię o całości projektu. Wskazane wyżej ograniczenie jest tylko jednym z wielu błędnych rozwiązań.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.