Logo Logo Menu
Zamknij

Zakaz rejestracji obrazu z obrad sesji rady gminy naruszeniem prawa do informacji publicznej

Wyrokiem z dnia 9 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi potwierdził, iż obowiązujące w Polsce prawo do informacji zapewnia dostęp do informacji publicznej poprzez możliwość rejestracji obrazu (sygn. akt II SA/Łd 89/08).

W uzasadnieniu WSA w Łodzi podniósł m. in. : „Dlatego pojęcie „wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji” użyte w art. 11b ust. 2 podobnie jak i pojecie „dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej”, użyte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej należy, zdaniem Sądu, interpretować szeroko, a więc nie tylko jako możliwość „bycia obecnym” podczas obrad rady gminy, czy też posiedzeń jej komisji, ale także w kontekście art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako prawo obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji. Godzi się zauważyć, iż obecnie żadna z obowiązujących ustaw nie przewiduje ograniczenia zasady jawności w rozumieniu art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dodać w związku z tym trzeba, że ani załączony do akt Regulamin Rady Gminy, ani też Statut Gminy nie wykluczają możliwości rejestracji obrazu z obrad. Wręcz przeciwnie § 14 Statutu Gminy O. stanowi o tym, iż działalność organów gminy jest jawna, a ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustaw, co jak zostało już zaakcentowane nie ma miejsca w obowiązującym systemie prawa. Podobnie zresztą rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o § 6 Regulaminu.

W świetle tych rozważań, niespornym jest, że uchwała Rady Gminy w O. zakazująca M.K. rejestracji obrazu z obrad Rady Gminy oprócz wskazanych wyżej przepisów naruszała przede wszystkim służące mu obywatelskie prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej i z tego też powodu skargę należało uwzględnić.”

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.