Logo Logo Menu
Zamknij

Były pracownik urzędu a informacja publiczna

Związek zawodowy zapytał prezydenta jednego z miast o nagrody wypłacone w trzech wydziałach urzędu. W odpowiedzi organ wyjaśnił, że nagrodzone osoby nie pracują już w urzędzie, dlatego też ich imiona i nazwiska podlegają ochronie prywatności (chociaż w sprawie nie wydano decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej).

WSA we Wrocławiu wydał korzystny dla związku zawodowego wyrok z 3 października 2018 r. o sygn. akt II SAB/Wr 73/18, ale prezydent miasta wniósł od niego skargę kasacyjną. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął dopiero NSA w wyroku z 20 kwietnia 2021 r. o sygn. akt III OSK 771/21, oddalając wspomnianą skargę kasacyjną organu. Sąd wyjaśnił, że informacja o nagrodach przyznawanych pracownikom urzędu stanowi informację publiczną i nie ma przy tym znaczenia, czy wniosek dotyczy obecnych, czy też byłych pracowników:

Wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami (w tym także nagrody) finansowane są ze środków publicznych, a gospodarka tymi środkami jest jawna, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wynagrodzenia pracowników należą do kategorii spraw o znaczeniu publicznym, skoro wiążą się ze sposobem gospodarowania środkami stanowiącymi majątek publiczny, a zatem żądane informacje mieszczą się w szeroko rozumianym pojęciu informacji publicznej.

(…)

Warto również podkreślić, że kwestia ta dotyczy zarówno obecnych jak i byłych pracowników. Przyjęcie bowiem stanowiska wyrażonego w skardze kasacyjnej, że kwestia wynagrodzenia byłych pracowników podmiotu publicznego w ogóle nie stanowi przedmiotu informacji publicznej, w istocie oznaczałoby, że poza kontrolą społeczną wynikającą z przepisów u.d.i.p. pozostawałby znaczny zakres przeszłych działań władzy, co w oczywisty sposób pomagałoby ukryć szereg nieprawidłowości, a zatem działałoby wbrew intencji ustawodawcy, który chciał aby u.d.i.p była sprawnym narzędziem wyrabiania sobie przez Polaków opinii o funkcjonowaniu Państwa.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz