Logo Logo Menu
Zamknij

Cofnięcie skargi do sądu administracyjnego

Sprawy z dostępu do informacji publicznej kontrolują sądy administracyjne. To do nich trafiają skargi na bezczynność i skargi na decyzje. Może się jednak zdarzyć, że po wniesieniu skargi, z jakichś przyczyn wnioskodawca zdecyduje, że chce ją wycofać (np. dlatego, że podmiot zrealizował wniosek w całości).

Cofnięcie skargi umożliwia art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

 Jeśli sąd nie uzna cofnięcia skargi za niedopuszczalne, to w sprawie wydawane jest postanowienie o umorzeniu postępowania.

Co istotne, w postanowieniu z 21 maja 2020 r. o sygn. akt IV SAB/Wr 38/20 WSA we Wrocławiu przypomniał, że oświadczenie o cofnięciu skargi może być złożone jedynie do dnia jej rozpoznania przez sąd:

W kontekście przytoczonych przepisów wskazać należy , że oświadczenie o cofnięciu skargi wszczyna odrębne postępowanie, mające charakter wpadkowy w stosunku do postępowania głównego (zob. postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2013r., sygn. I OSK 94/13, dostępne: orzeczenia.nsa.gov.pl; dalej: CBOSA). Zaznaczyć też należy, że związanie sądu wolą skarżącego jest wynikiem przyjętej zasady, że skarżący może rozporządzać wniesioną przez siebie skargą do czasu jej rozpoznania przez sąd pierwszej instancji (zob. wyrok NSA z 8 października 2007 r., sygn. I OSK 3/07; CBOSA). Jednakże procedura sądowoadministracyjna w przeciwieństwie do procedury cywilnej (art. 332 § 2 k.p.c.) nie przewiduje możliwości cofnięcia skargi po wydaniu wyroku, aż do jego uprawomocnienia się (zob. postanowienie NSA z 26 stycznia 2017r., sygn.. II GSK 1923/15; CBOSA). Zgodnie z art. 144 p.p.s.a. sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym – od podpisania sentencji wyroku. Cofnięcie skargi po tej dacie jest bezskuteczne (por. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz