Logo Logo Menu
Zamknij

Czy spółka energetyczna ma szczególnie istotny interes publiczny?

Pewna spółka energetyczna zwróciła się do jednego ze starostów o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dla określonych obszarów w obrębach kilku gmin wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych lub innych obiektów objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Spółka poprosiła o udostępnienie tych decyzji i wyjaśniła, że analiza informacji jest jej niezbędna w celu ustalenia szczegółowych warunków lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

Starosta odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji, twierdząc, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej, a spółka nie wykazała szczególnie istotnego interesu publicznego. Sprawa dwukrotnie trafiała do samorządowego kolegium odwoławczego, które to za drugim razem zgodziło się z argumentami starosty.

Finalnie w sprawie wypowiedział się WSA w Szczecinie, który to wyrokiem z 20 sierpnia 2020 r. o sygn. akt II SA/Sz 525/20 uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia. Co prawda Sąd zgodził się z podmiotami, że wniosek dotyczył informacji przetworzonej, ale dalej stwierdził korzystnie dla spółki, że w tej sprawie miała ona szczególnie istotny interes publiczny:

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. przyjmuje się, że prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ma jedynie taki wnioskodawca, który jest w stanie wykazać w chwili składania wniosku swoje indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania dla dobra ogółu informacji publicznej, której przygotowania się domaga, tj. uczynienia z niej użytku dla dobra ogółu w taki sposób, który nie jest dostępny dla każdego posiadacza informacji publicznej. Dla uzyskania szczególnego interesu publicznego niezbędne jest więc wskazanie, że działanie organów i innych podmiotów realizujących zadania publiczne wywołało lub będzie wywoływać skutki potencjalnie wobec dużego kręgu adresatów.

W ocenie Sądu, Organy niezasadnie przyjęły, że ww. kryterium Spółka nie spełnia żądając wnioskowanej informacji publicznej.

Niesporne jest, że Skarżąca jest Przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, handlu energią elektryczną. Możliwe jest pozyskiwanie elektrycznej za pomocą elektrowni wiatrowych, Spółka powołała się na problematykę napotykaną procesie administracyjnym w zakresie położenia elektrowni wiatrowych względem zabudowy mieszkaniowej (ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach elektrowni wiatrowych – Dz. U. z 2019 r., poz. 654). Nie mogą zasługiwać na aprobatę wywody Organu odwoławczego przedstawione na gruncie ww. ustawy, negujące istnienie po stronie Skarżącej szczególnego interesu publicznego w pozyskaniu wnioskowanej informacji publicznej. Nie ma znaczenia, że aktualnie organem właściwym w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowych jest wojewoda. Bez względu bowiem na właściwość organu do rozpoznania sprawy, Skarżąca chce pozyskać podstawowe informacje, będące w zasobach organu, które są jej potrzebne, aby uzyskać pozytywne pozwolenie na lokalizację, budowę elektrowni wiatrowych, z uwagi na wymagane u.i.z.e.w. odległości w zakresie posadowienia inwestycji w stosunku do zabudowy mieszkaniowej. Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że z uwagi na problematykę, to Organ pierwszej instancji jest w pierwszej kolejności dysponentem informacji żądanej przez Skarżącą

(…)

Ujmując łącznie powyższe wywody Sąd uważa, że charakter działalności Skarżącej Spółki oraz powoływane przez nią cele inwestycyjne oraz wynikające z przepisów prawa obowiązki jakie musi spełnić inwestor elektrowni wiatrowych w obszarze, w którym znajduje się zabudowa mieszkaniowa, informacje które Skarżąca zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie Jej interesu, lecz działa Ona także w interesie publicznym, a informacja, o której chce się dowiedzieć, ma szczególne znaczenie. Informacja ta będzie bardzo istotna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców energii elektrycznej, a jej uzyskanie powinno przyczynić się do bardzo ważnych dla Państwa działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Podsumowując, zdaniem Sądu, w sprawie niniejszej Wnioskodawczyni wykazała, iż spełnia przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy. Organy orzekające w przedmiotowej sprawie zastosowały powołany przepis wadliwie uznając, iż daje on podstawę do odmowy udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej przetworzonej. W tym wypadku naruszenie przepisu prawa materialnego ma istotny wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sprawy, a co za tym idzie powoduje konieczność uchylenia zaskarżonej jak i utrzymanej nią w mocy decyzji Organu pierwszej instancji.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz