Logo Logo Menu
Zamknij

Dodatki specjalne i dodatki zadaniowe to nie informacja przetworzona

Związek zawodowy zapytał Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o łączną wysokość dodatków specjalnych wypłaconych funkcjonariuszom celno-skarbowym zatrudnionym w Ministerstwie w 2019 r. oraz o łączną wysokość dodatków zadaniowych wypłaconych członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym w Ministerstwie w 2019 r.

Minister uznał, że wniosek wymaga przetworzenia i w związku z tym wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Ostatecznie sprawa trafiła do WSA w Warszawie. W toku postępowania Organ wskazywał, że aby udostępnić wnioskowane informacje, musiałby wykonać szereg czynności, w tym m.in. wybrać i ustalić dane dotyczące pracowników, ustalić okresy, w których został przyznany dodatek, ustalić poszczególne składniki wynagrodzenia dla każdego pracownika, sięgnąć do akt osobowych pracowników, utworzyć wielopoziomowe zapytania do bazy danych programu kadrowo-płacowego, zestawić informacje.

Z kolei wnioskodawca argumentował, że organ korzysta z systemu kadrowo-płacowego KOMA eHR, w którym każdy z pracowników otrzymuje w systemie unikalny numer identyfikacyjny, a w związku z jego przyjęciem zapisywane są podstawowe dane. Dodatkowo w systemie istnieje zakładka dane płacowe i aktualne dodatki specjalne. Informacje mogły więc zostać wyciągnięte z systemu w łatwy sposób.

W nieprawomocnym* wyroku z 1 czerwca 2021 r. o sygn. akt VIII SA/Wa 324/21 WSA w Warszawie przychylił się do stanowiska związku zawodowego. Sąd wyjaśnił, że wnioskowana informacja nie ma charakteru informacji przetworzonej:

Należy zauważyć i zgodzić się ze skarżącą, iż przy istniejącym systemie informatycznym, który jak wynika z opisu zasadniczo pozwala pozyskać wszelkie informacje dotyczące pracownika, jego wynagrodzenia, w rozbiciu na poszczególne składniki.

W ocenie sądu zebranie tych danych, w tych okolicznościach nie daje podstaw, aby sumę tych informacji publicznych prostych z uwagi na jej charakter zakwalifikować jako informacji publicznej przetworzonej. Organ nawet nie pokusił się o przedstawienie ilu pracowników i przez jaki czas zostałoby wyłączonych od swoich podstawowych czynności, aby takie zestawienie dla skarżącej przygotować. Fakt, że nie jest możliwe pobranie żądanych informacji wprost z systemu informatycznego, nie przesądza o szczególnie skomplikowanej, pracochłonnej i czasochłonnej operacji pozyskiwania żądanych danych. W ocenie Sądu nie można podzielić stanowiska organu w odpowiedzi na skargę, iż istniejący system informatyczny dla potrzeb kadrowo – płacowych jest wykorzystywany pomocniczo. Być może dane istniejące w zbiorach podlegają weryfikacji z materiałami źródłowymi, ale w sytuacji gdy występują jakieś niezgodności. Trudno sobie wyobrazić, iż tak duża instytucja jak Ministerstwo Finansów nie opierała się na bazie danych z systemu informatycznego w zakresie systemu kadrowo – płacowego.

(…)

W ocenie Sądu odwoływanie się organu do orzecznictwa sądowoadministracyjnego w zakresie uznawania sumy informacji prostych za informację przetworzoną, o tyle nie do końca jest trafne, że orzeczenia sprzed kilku czy kilkunastu lat odnoszą się do realiów innym okresie. Postęp w tym zakresie jest kolosalny i możliwość pozyskania danych z systemu informatycznego nie stanowi obecnie dużego problemu.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron zaskarżyła go, tj. wniosła skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz