Logo Logo Menu
Zamknij

Dyrektor regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa to podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Wnioskodawca zapytał jednego z dyrektorów regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o to, czy pewna asystentka posła pracuje w centrum oraz czy centrum współpracuje z pewną fundacją.

Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi, wnioskodawca skierował skargę na bezczynność do WSA w Gdańsku, który to wydał wyrok z 23 czerwca 2021 r. o sygn. akt II SAB/Gd 40/21.

Sąd potwierdził, że dyrektor regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w niniejszej sprawie nie wzbudziło ani sporu między stronami, ani wątpliwości sądu, że Dyrektor A. jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 ze zm.) jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są m.in. regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W myśl art. 23 ust. 3 tej ustawy regionalne centra są spółkami kapitałowymi, o których mowa w przepisach o działalności leczniczej lub samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej – tworzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, i są dofinansowywane w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3-5, 7, 8 i 11-13. Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz