Logo Logo Menu
Zamknij

Umowa o pracę to informacja publiczna

Wnioskodawca zapytał prezydenta jednego z miast m.in. o kopie umów o pracę i aneksów do tych umów zawartych z kierownikiem referatu podatków i windykacji.

Prezydent uznał, że informacja nie stanowi informacji publicznej, skutkiem czego do sądu administracyjnego trafiła skarga na bezczynność.

W wyroku z 27 kwietnia 2020 r. o sygn. akt III SAB/Gl 76/20 WSA w Gliwicach przyznał rację Organowi i stwierdził, że treść umowy o pracę zawartej z pracownikami samorządowymi dotyczy indywidualnego stosunku pracy, dlatego też dokument ten nie dotyczy spraw publicznych i nie posiada cech aktu publicznoprawnego.

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się skarżący (wnioskodawca), wnosząc skargę kasacyjną do NSA. Wyrokiem z 28 lipca 2021 r. o sygn. akt III OSK 3275/21 Sąd uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził, że prezydent dopuścił się bezczynności. W uzasadnieniu wskazano jasno, że twierdzenie, zgodnie z którym umowa o pracę osoby pełniącej funkcję kierowniczą nie stanowi informacji publicznej, jest sprzeczne z przepisami prawa:

Skarga kasacyjna jest zasadna. Słusznie zwrócono w niej uwagę, że sprzeczne z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f w zw. z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, wedle którego treść umów o pracę, aneksów do tych umów osoby pełniącej funkcję kierowniczą w jednostce samorządu terytorialnego nie stanowi informacji publicznej.

W tym miejscu, mając na względzie konstrukcję ustawową „informacji publicznej” oraz kierując się wyrażoną w art. 61 Konstytucji RP gwarancją do uzyskania tej informacji, wskazać należy, że informacją publiczną w rozumieniu u.d.i.p. jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie z brzmieniem art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) nie może budzić wątpliwości, że jednostki samorządu terytorialnego, tworzą sektor finansów publicznych. Niezależnie zatem od tego czy kwestie takie wynikają z umów będących przedmiotem wniosku, to niewątpliwie zakres wniosku łączy się z materią finansów publicznych, a gospodarowanie nimi objęte jest przez ustawodawcę szczególnie szeroką jawnością (art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Obywatel ma pełne prawo wiedzieć, jak i na co dokładnie jednostki samorządu terytorialnego wydatkują środki publiczne. Sposób dysponowania tym majątkiem jest informacją publiczną, co wynika wprost z treści art. 6 ust. 2 lit. f w zw. z art. 1 ust. 1 u.d.i.p.

Dalej NSA wyjaśnił, że uznanie wnioskowanej informacji za informację publiczną nie oznacza, że pracownikowi nie przysługuje ewentualna ochrona prywatności. W umowie o pracę mogą bowiem znajdować się np. potrącenia z tytułu alimentów, które nie podlegają ujawnieniu:

Naczelny Sąd Administracyjny pragnie podkreślić, że stanowisko, że umowy o pracę osoby pełniącej funkcję publiczną stanowią informację publiczną – nie oznacza, że zostaje wyłączona jej ochrona prywatności. W tym zakresie należy przytoczyć pogląd NSA zawarty w wyroku z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14, w którym z powołaniem na wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt K 17/05 – podniesiono, że „rozważając możliwość udostępnienia informacji o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcje publiczne organ powinien każdorazowo analizować czy jest ona niezbędna z punktu widzenia celów prawa do informacji publicznej, a także czy nie narusza godności i intymności osoby, której taka informacja dotyczy. Należy zwrócić również uwagę, że udzielenie informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na wynagrodzenie określonego pracownika jednostki publicznej, a taka, jak wskazano wyżej, informacja ma charakter informacji publicznej, nie zawsze będzie oznaczało ujawnienie rzeczywiście wypłaconego wynagrodzenia, na które może składać się wiele elementów, jak też mogą być z niego dokonywane potrącenia z różnych tytułów. Podkreślić należy, że o ile ujawnienie wynagrodzenia „zasadniczego” funkcjonariusza nie będzie ograniczone prawem do prywatności, to już różnego rodzaju dodatki np. o charakterze pomocy socjalnej mogą być taką ochroną objęte (np. świadczenia związane w chorobą członka rodziny). Potencjalnie ochronie będą podlegać także potrącenia np. z tytułu alimentów”. Stanowisko to w niniejszej sprawie Sąd przyjmuje za własne. Powyższe oznacza, że organ, rozpoznając wniosek powinien rozważyć, czy udostępnienie treści umów i aneksów do tych umów zawartych z Kierownikiem Referatu nie narusza jego prawa do prywatności. W zależności od ustaleń poczynionych przez Prezydenta […] – organ ten albo udzieli żądanej informacji albo wyda decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz