Logo Logo Menu
Zamknij

Czy elektrownia ma obowiązek udostępnić informację o źródłach pochodzenia biomasy?

Pewne stowarzyszenie zawnioskowało do spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. o udostępnienie informacji na temat ilości zakupionej i zużytej biomasy, a także planowanej rozbudowy instalacji biomasowych w najbliższych latach.

Spółka odmówiła udostępnienia informacji publicznej ze względu na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorcy. W jej ocenie podanie do publicznej wiadomości informacji o źródłach pochodzenia biomasy doprowadziłoby do tego, że podmioty zewnętrzne mogłyby skorzystać z wypracowanych latami łańcuchów dostaw. Narazi to spółkę na straty w postaci braku możliwości zakupu biomasy w dotychczasowych miejscach lub zakupu po wyższych cenach.

W tych okolicznościach sprawa trafiła do WSA w Kielcach, jako że stowarzyszenie złożyło skargę na decyzje wydane przez spółkę.

W nieprawomocnym* wyroku z 11 grudnia 2023 r. o sygn. akt II SA/Ke 533/23 Sąd przychylił się do stanowiska skarżącego stowarzyszenia i uchyliło obie decyzje spółki.

WSA w Kielcach uznał przede wszystkim, że decyzje spółki nie zostały wyczerpująco uzasadnione, a wobec tego uchybienia formalnego na obecnym etapie postępowania nie da się ich merytorycznie ocenić. W uzasadnieniu Sąd przedstawił jednak również szereg ciekawych uwag, które Enea Elektrownia Połaniec będzie musiała wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy:

Działalność Spółki Enea Elektrownia Połaniec, polegająca na wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii, w tym zwłaszcza z biomasy, stanowi zatem jedną z form wypełnienia zobowiązań Polski w zakresie zapewnienia odpowiedniego udziału energii z OZE w zużyciu energii ogółem i w tym zakresie powinna podlegać społecznej kontroli, której wyrazem jest dostęp obywateli do informacji publicznej w tym zakresie.

Potrzebę taką dostrzega także ustawodawca, który w art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne nałożył na sprzedawców energii elektrycznej obowiązek informowania swoich odbiorców o strukturze paliw zużytych lub innych nośników energii służących do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko, co najmniej w zakresie emisji dwutlenku węgla i radioaktywnych odpadów.

Na stronie BiP spółki Enea S.A. znajduje się informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2022 r. przez tą spółkę, z której wynika, że odnawialne źródła energii stanowiły 24,24 % wśród wszystkich zużytych paliw, w tym biomasa i biogaz stanowiły 9,71 %.

Potrzebę informowania społeczeństwa o strukturze zużytych paliw, co faktycznie przekłada się na informowanie o ilości zużytej biomasy w stosunku do innych nośników energii, dostrzega sam ustawodawca, co oznacza, że jest to informacja o szczególnym znaczeniu, podlegająca udostępnieniu przez każde przedsiębiorstwo sprzedające energię elektryczną. Uzasadnienie zaskarżonej decyzji pomija tę okoliczność, pomimo, że pkt 2 wniosku Stowarzyszenia dotyczył całkowitej ilości zużytej biomasy przez Spółkę w latach 2020-2022, a więc informacji o zbliżonym zakresie treściowym, jak udostępniana na podstawie art. 5 ust. 6a ustawy Prawo energetyczne. Należy przy tym podkreślić, że sam fakt, że informacja o strukturze i pochodzeniu spalanej biomasy nie jest powszechnie dostępna, co podnosił pełnomocnik Spółki na rozprawie przed Sądem 29 listopada 2023 r. (którego to argumentu nie ma w zaskarżonej decyzji), nie powoduje automatycznie przyjęcia, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

*UWAGA! Nieprawomocny wyrok oznacza, że jedna ze stron mogła zaskarżyć go, tj. wnieść skargę kasacyjną do NSA, a na dzień zamieszczenia tego artykułu nie opublikowano jeszcze ostatecznego wyroku.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz