Logo Logo Menu
Zamknij

Raport NIK z 2004 r.

Delegatura NIK w Białymstoku, w okresie od stycznia do maja 2004 r., przeprowadziła kontrolę  „Wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem techniki informatycznej w województwie podlaskim”.

Tematyka kontroli obejmowała głównie:

 • przygotowanie kadrowe i organizacyjne do realizacji zadań określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • działania w celu uruchomienia Biuletynu Informacji Publicznej,
 • rzetelność i faktyczną dostępność informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
 • realizację zadania „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem”,
 • prowadzenie wojewódzkiego dziennika urzędowego.

W raporcie, w rozdziale ogólna ocena kontrolowanej działalności, podkreślone zostało, iż kontrola ujawniła szereg przypadków lekceważenia i zaniedbywania obowiązków w zakresie jawności życia publicznego, głównie polegających na:

 • zaniechaniu upublicznienia oświadczeń majątkowych i o działalności gospodarczej radnych oraz członków kierownictwa urzędów gmin, wymaganych przepisami art. 24i i 24j ustawy o samorządzie gminnym,
 • opieszałym lub fragmentarycznym ogłaszaniu w BIP informacji wymaganych przez art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, e i f i pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. o majątku, budżecie, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach (podlegających ogłoszeniu od 1 lipca 2003 r.) oraz o zamierzeniach i programach działania, stanie przyjmowanych spraw, stanie samorządu i efektach kontroli (od 1 stycznia 2004 r.),
 • zaniechaniu publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zmian w budżecie przez aż 52,1% gmin oraz sprawozdań z wykonania budżetu przez aż 34,7% gmin województwa podlaskiego, co naruszało art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
 • opieszałym i nierzetelnym publikowaniu uchwał i sprawozdań budżetowych gmin w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz na oznaczaniu numerów tego dziennika datami wcześniejszymi niż data skierowania do druku przez Podlaski Urząd Wojewódzki, wbrew postanowieniom art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o publikowaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych,
 • zaniechaniu udostępniania Monitora Polskiego B przez 12 z 16 kontrolowanych jednostek, mimo obowiązku określonego w art. 26 ustawy powołanej ustawy.

 

W ramach kontroli sprawdzano realizację dostępu do informacji w 16 podmiotach:

 1. Podlaski Urząd Wojewódzki,
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 3. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach,
 4. Starostwo Powiatowe w Sejnach,
 5. Urząd Miejski w Suwałkach,
 6. Urząd Miejski w Łomży,
 7. Urząd Miejski w Drohiczynie,11q    aa
 8. Urząd Miejski w Jedwabnem,
 9. Urząd Miejski w Kleszczelach,
 10. Urząd Gminy w Wiźnie,
 11. Urząd Gminy w Gibach,
 12. Urząd Gminy w Białowieży,
 13. Urząd Gminy w Puńsku,
 14. Urząd Gminy w Mielniku,
 15. Urząd Gminy w Filipowie,
 16. Urząd Gminy w Szypliszkach.

NIK jako jeden z pierwszych podmiotów przeprowadził analizę stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warto zapoznać się z tym raportem, głównie z punktu widzenia aktualności niektórych „zaniedbań” m. in. w stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Raport NIK wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem techniki informatycznej w województwie podlaskim

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.