Logo Logo Menu
Zamknij

Dla wielbicieli i wielbicielek skrótów i żargonu

Wiedza z tej części podręcznika nie jest niezbędna do sprawnego korzystania z prawa do informacji. Jednak część osób ze środowiska watchdogów prawa do informacji używa skrótów. Aby ułatwić zrozumienie ich wypowiedzi, udostępniamy prosty słownik. Większość z tych skrótów funkcjonuje zapewne wyłącznie w tym wąskim środowisku. Inne mogą mieć szersze zastosowanie. Za przygotowanie słownika dziękujemy anonimowemu autorowi. Za wniesienie dodatkowych haseł dziękujemy Adamowi Dobrawemu.

ABI – administrator bezpieczeństwa informacji
ADO – administrator danych osobowych
apm – autorskie prawa majątkowe
apo – autorskie prawa osobiste

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
BKT – biurokratyczna kultura tajności

CBA – Centralne Biuro Adresowe
CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
CPD – Centrum Przetwarzania Danych
CPI – Centrum Projektów Informatycznych [MSW]
CRU – centralny rejestr umów [centralny w danym PZ] (podobnie: RU)

DGP – Dziennik Gazeta Prawna
DIP – dostęp do informacji publicznej/udostępnienie ip
doip – decyzja odmawiająca informacji publicznej
dum – decyzja umarzająca [postępowanie w sprawie dip]
Dz.U. – Dziennik Ustaw

ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (http://epuap.gov.pl/)
ESP – elektroniczna skrzynka podawcza
ETCP – Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości [obecnie TSUE]

FOI – Freedom of Information

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
GP – Gabinet Polityczny

HFPC – Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IMiGW – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IK – instrukcja kancelaryjna
IP – informacja publiczna
IPT – informacja przetworzona
IOD – instrukcja obiegu dokumentów

JRWA – jednolity rzeczowy wykaz akt
JST – jednostka samorządu terytorialnego

Kc – Kodeks cywilny
KD – komisja dyscyplinarna
KE – Komisja Europejska
KIO – Krajowa Izba Odwoławcza
Kk – Kodeks karny
KKT – Kraj Kultury Tajemnicy
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
Kp – Kodeks pracy
Kpa – Kodeks postępowania administracyjnego
Kpc – Kodeks postępowania cywilnego
Kpk – Kodeks postępowania karnego
KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
KPRP – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
KRP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KSej – Kancelaria Sejmu RP
KSen – Kancelaria Senatu RP

OPP – organizacja pożytku publicznego
odw. – odwołanie
owp – organ władzy publicznej

MAiC – Minister Administracji i Cyfryzacji
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MF – Minister Finansów
MG – Minister Gospodarki
mjo – miejska jednostka organizacyjna
MKiDN – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MON – Minister Obrony Narodowej
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
MOSiR – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
M.P. – Monitor Polski
MRiRW – Minister/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MSP – Minister Skarbu Państwa
MSiT – Minister Sportu i Turystyki
MSW – Minister Spraw Wewnętrznych
MSZ – Minister Spraw Zagranicznych
MTBiGM – Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dawny MI – Minister Infrastruktury)
MZ – Minister Zdrowia

NBP – Narodowy Bank Polski
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NGO – organizacja pozarządowa
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej
NRA – Naczelna Rada Adwokacka
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NSZZ „S” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

odo – ochrona danych osobowych
oin – ochrona informacji niejawnych
OIRP – Okręgowa Izba Radców Prawnych
Op – Ordynacja podatkowa
ORA – Okręgowa Rada Adwokacka

PA – Prokurator Apelacyjny (lub Prokuratura Apelacyjna – w zależności od kontekstu)
PAN – Polska Akademia Nauk
PC DIP – Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
PCiO – prawa człowieka i obywatela
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PG – Prokurator Generalny (lub Prokuratura Generalna – w zależności od kontekstu)
PGSP – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
PI – prawo do informacji
PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PKN – Polski Komitet Normalizacyjny (z uwagi na ilość betonu może być też zwany Pałacem Kultury i Nauki)
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
PNSA – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
PO – Prokurator Okręgowy (lub Prokuratura Okręgowa – w zależności od kontekstu)
POSP – Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych
Ppsa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
PPSN – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
PR – Prokurator Rejonowy (lub Prokuratura Rejonowa – w zal. od kontekstu)
PRM – Prezes Rady Ministrów [zwany premierem]
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZ – podmiot zobowiązany [do udostępnienia IP]
Pzp – Prawo zamówień publicznych

RCL – Rządowe Centrum Legislacyjne
RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
rp – regulamin pracy
RP – Rzeczpospolita Polska
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
RM – Rada Ministrów [rząd]
ro – regulamin organizacyjny
rnp – rażące naruszenie prawa
RU – rejestr umów

SA – Sąd Apelacyjny
SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (http://sekap.pl)
sks – skarga kasacyjna [w zależności od kontekstu – do NSA lub SN]
SIIP – [wykazanie, że dip jest] szczególnie istotne dla interesu publicznego
SKO – Samorządowe Kolegium Odwoławcze
SLLGO – Stowarzyszenie Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich [poprzednia nazwa SOWP]
snb – skarga na bezczynność [organu obowiązanego do udostępnienia ip]
snd – skarga na decyzję
SO – Sąd Okręgowy
SOWP – [Stowarzyszenie] Sieć Obywatelska Watchdog Polska
SP – Skarb Państwa
SR – Sąd Rejonowy
SN – Sąd Najwyższy

TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dawniej ETS]

udip – ustawa o dostępie do informacji publicznej
UG – urząd gminy
ufp – ustawa o finansach publicznych
UM – urząd miasta
uRM – ustawa o Radzie Ministrów
un – ustawa o normalizacji
uopdg – ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
uodo – ustawa o ochronie danych osobowych
uoin – ustawa o ochronie informacji niejawnych
upapp – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
UPD – urzędowe poświadczenie doręczenia od urzędu ePUAP
UPP – urzędowe poświadczenie przedłożenia do urzędu ePUAP
ups – ustawa o pracownikach samorządowych
ur – ustawa o rachunkowości
usg – ustawa o samorządzie gminnym
usp – ustawa o samorządzie powiatowym
usw – ustawa o samorządzie wojewódzkim
UW – urząd wojewódzki
uzas – uzasadnienie [decyzji, wyroku]

wip – wniosek o informację publiczną
wng – wniosek o nałożenie grzywny
wprs – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

zppp – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tytułowe zdjęcie szaf archiwalnych – CC BY-SA 2.0 by Marzena Czarnecka.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.