Logo Logo Menu
Zamknij

Jak planuje się wyłączyć dostęp do opinii prawnych – kolejny pomysł na nowelizacje

Przypominamy, że proponowana nowelizacja miała nie dotyczyć istniejących przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej, poza ujednoliceniem sądowego systemu ochrony prawa do informacji. W przygotowanych założeniach (przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 17 maja 2011 r. (plik do pobrania bezpośrednio – str. 6) wyraźnie odniesiono się do kwestii samego dostępu do informacji, wskazując:

Na wstępie należy zauważyć, że celem zmian w u.d.i.p. nie jest reforma obecnych zasad dostępu do informacji i jego ograniczenia, jak również trybu udostępniania informacji. Projektowana zmiana ma jedynie za zadanie uzupełnienie tych zasad poprzez dodanie nowego (piątego) trybu dostępu do informacji oraz wypełnienie istniejącej luki w zakresie wyznaczenia zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Chodzi o informację, co do której już obowiązujące przepisy rozstrzygają, czy jest ona powszechnie dostępna czy też wystąpiło ograniczenie dostępności.

Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w projekcie ustawy nowelizującej:

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art.2a.1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
2. Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej nie naruszają prawa dostępu do informacji publicznej oraz wolności jej rozpowszechniania.”

I po raz kolejny na liście dyskusyjnej Internet Society Poland pojawia się projekt wysłany przez Witolda Przeciechowskiego, Asystenta Politycznego Ministra-członka Rady Ministrów, w którym znajdujemy:

Propozycja przepisu dotyczącego wyłączenia możliwości udzielania informacji publicznej odnoszących się do postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa oraz do dokumentów dotyczących procesu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) w art. 1 dodaje się ust. 1a  w brzmieniu:

„1a. Nie stanowią informacji publicznej stanowiska, opinie lub analizy sporządzone przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb:

1) dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem:
a)    Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji,
b)    jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji,
–      do czasu dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli;
2) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Pytania jakie się pojawiają: kto to rzeczywiście przygotował, w jakim trybie, dlaczego przekracza to zakres założeń, dlaczego konsultuje się to z wybraną grupą podmiotów na zamkniętej liście dyskusyjnej?

Pilk zawierający treść tej zmiany. plik MS WORD

Ponadto proponowane rozwiązania budzą wątpliwości co do konstytucyjności.

Dr Grzegorz Sibiga, który pracował jako ekspert MSWiA nad implementacją samej dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego krytycznie ocenia treść tej propozycji oraz sposób jej wprowadzania do projektu ustawy.

_____________________

O tych zmiach można przeczytać w serwisie Vagla.pl Informacja publiczna a tajemnice – jak gwarantować interesy gospodarcze i procesowe państwa?

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.