Logo Logo Menu
Zamknij

Jawny budżet PZPN?

Polski Związek Piłki Nożnej jest organizacją pozarządową i działa co do zasady w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Organizacje pozarządowe w określonych przypadkach mają również obowiązek udostępniania informacji publicznej.

My zapytaliśmy o:

– budżetu PZPN na rok 2009 wraz załącznikami,
– budżetu PZPN na rok 2010 wraz z załącznikami,
– budżetu PZPN na rok 2011 wraz z załącznikami.

Wniosek z dnia 31 października 2011 r.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek dlatego 2 grudnia 2011 r. skierowaliśmy skargę na bezczynność do WSA w Warszawie.

Skarga z dnia 1 grudnia 2011 r.

W sprawie związków sportowych jako podmiotów zobowiązanych wypowiadały się już sądy administracyjne. W uzasadnieniu wyroku z dnia 15 września 2011 r. WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 44/11 odnośnie obowiązku udostępnienia informacji przez okręgowy związek judo skład orzekający wskazał m. in.:

Okręgowy Związek A jako związek sportowy zrzesza kluby sportowe i działa w formie stowarzyszenia (art. 6 ustawy o sporcie), będąc członkiem związku stowarzyszeń kultury fizycznej – […] Federacji Sportu realizuje cele statutowe federacji. Przede wszystkim, ze statutu federacji wynika, że jej podstawowym celem jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenie województwa i kraju, które to cele realizuje się za pośrednictwem związków sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie województwa (§ 7 pkt 1 i 2 statutu […] Federacji Sportu). Federacja może realizować zadania w procesie szkolenia i organizacji imprez zlecanych przez urzędy państwowe i samorządowe (§ 7 pkt 16 statutu […] Federacji Sportu). […] Federacja Sportu realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności rozwoju sportu dzieci i młodzieży na terenie całego kraju oraz koordynuje działania wszystkich stowarzyszeń i organizacji członkowskich, a także chroni prawa i interesy swoich członków, oraz wychowuje młodzież przez sport uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie narkomanii i alkoholizmowi (§ 7 pkt 17 statutu […] Federacji Sportu). Okręgowy Związek A, jako członek […] Federacji Sportu, realizuje także jej zadania korzystając przy tym z rozdzielonych przez Federację środków finansowych, które mogą pochodzić z dotacji publicznych. Środki te mogą w szczególności pochodzić z dotacji przeznaczonych na finansowanie celów publicznych z zakresu sportu w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, które są zobowiązane do tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie).

Na tej podstawie, zdaniem składu orzekającego, trudno byłoby określić, że Okręgowy Związek A prowadzi działalność prywatnoprawną. Działalność Okręgowego Związku A nosi wszelkie znamiona działalności publicznoprawnej i jest wykonywana pod nadzorem organu władzy publicznej. Związek wykonuje także zadania o charakterze publicznym powierzone przez właściwego ministra. Przykładem może tu być treść zarządzenia Nr 37 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2011 roku”, założenia organizacyjne i finansowe zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczących sportu młodzieżowego prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego. Te zadania powierzone są finansowane ze środków publicznych, a więc także i Okręgowy Związek A jest dysponentem majątku publicznego.

Rekapitulując, Okręgowy Związek A, zdaniem składu orzekającego, jako podmiot wykonujący zadania publiczne i dysponujący majątkiem publicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ma obowiązek udostępnić wytworzoną przez siebie informację, która dotyczy podejmowanych czynności w ramach realizacji zadań własnych, jeżeli ta informacja znajduje się w jego posiadaniu. Jeżeli zatem organ, wobec wniosku skarżącego milczy, nie podejmując żadnej czynności materialno – technicznej w ustawowym terminie 14 dni, pozostaje w bezczynności.

Czekamy zatem na wynik postępowania odnośnie budżetu PZPN.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.