Logo Logo Menu
Zamknij

Kolejne Forum Administratorów BIP już za nami

Rok 2011 obfitował nie tylko w liczne zmiany w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale również udało się wreszcie zrealizować obowiązek udostępnienia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji przykładowego oprogramowania do prowadzenia strony BIP.  Organizator seminarium Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. postarał się zbudować wokół tych zagadnień zawartość merytoryczną spotkania. Najwięcej uwagi poświęcono zmianom w przepisach, choć wydaje się, że największym zainteresowaniem uczestników – ze względu na ich profil – cieszyła się prezentacja Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej. 

Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej

SSDIP opiera się na ścisłej współpracy systemów informatycznych administracji publicznej, również w celu świadczenia usług elektronicznych. System nie będzie obowiązkowym rozwiązaniem dla podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej (prowadząca prezentację Izabela Adamska z Centrum Projektów Informatycznych MSWiA przypomniała, że takich podmiotów jest ok. 80.000 choć tylko ok. 12.000 spełnia obowiązek prowadzenia BIP-ów). Jego zastosowanie przyczyni się jednak do standaryzacji stron podmiotowych, a co za tym idzie ułatwi obywatelom wyszukiwanie informacji na stronach różnych instytucji. Uczestnicy, podnosili jednak, że w obecnej sytuacji będzie trudno wprowadzać system z uwagi na to, że istniejące już strony BIP są znane mieszkańcom oraz, że część instytucji ma podpisane wieloletnie umowy z firmami dostarczającymi usługi informatyczne. Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na stronie Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. Twórcy systemu opracowali również szkolenie e-learningowe dla administratorów i redaktorów BIP.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Pozostała część spotkania poświęcona była mającym wejść w życie 29 grudnia 2011 roku zmianom w obowiązujących przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informatycznego w MSWiA, Maciej Groń przedstawił prezentację dotyczącą przyczyn i celów nowelizacji ustawy. Powoływał się m.in. na stanowisko Komisji Europejskiej, która uznała, że Polska nie wdrożyła w sposób prawidłowy dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Prowadzący spotkanie (oraz występujący jako prelegent) dr Grzegorz Sibiga dodał, że argumenty przeciwników wdrożenia dyrektywy obalił ostatecznie wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który uznał, że Polska powinna dokonać jej implementacji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zarówno PCDIP, jak i autor tej notatki nie kwestionowali potrzeby wdrożenia dyrektywy tylko sposób w jaki to zostało zrobione. Wyrok ETS oparł się na przepisach ustawy przed nowelizacją, natomiast w opinii krytyków przyjętych rozwiązań, również nie wdrażają one jej prawidłowo.

Szczegółowo znowelizowane przepisy przybliżył uczestnikom Mec. Xawery Konarski oraz, w kontekście Biuletynów Informacji Publicznej, dr Grzegorz Sibiga. Rolę nowej instytucji Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej przedstawił dr Aleksander Tarkowski, który przybliżył ideę Centrlanego Repozytorum Informacji Publicznej oraz odniósł się do istniejących już przykładów zagranicznych (m.in. data.gov). Warto dodać, że przepisy dotyczące repozytorium nie będą w najbliższym czasie rodzić obowiązków po stronie administracji samorządowej, gdyż dane w nim wprowadzane będą opracowywane przez jednostki administracji centralnej.

Ograniczenie w dostępie do informacji publicznej.

Niejako obok tematu głównych wystąpień, pojawił się, w prezentacji dr Agnieszki Piskorz-Ryń, temat wprowadzenia artykułem 5 ust. 1a nowego ograniczenia dotyczącego tych informacji, których udostępnienie może naruszyć interes gospodarczy Rzeczypospolitej.  Wokół tego przepisu odbyła się, po jego przyjęciu, głośna debata medialna. Prelegentka przedstawiła swoje stanowisko odnośnie konstytucyjności takiego rozwiązania. Choć, jak stwierdziła, dyskusja medialna na ten temat była w jej ocenie nazbyt udramatyzowana to sposób wprowadzenia poprawki, jak również niejasne przesłanki stosowania tego przepisu mogą prowadzić do konkluzji, że jest on niezgodny z Konstytucją.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.