Logo Logo Menu
Zamknij

Krajowa Rada Sądownictwa – osłabiona zostanie ochrona prawna

KRS niepokoją nieprecyzyjne sformułowania użyte w nowelizacji, takie jak ostateczne rozstrzygnięcie, ostateczne zakończenie postępowania, ostateczne zakończenie prac, które zdaniem opiniodawców stanowią zagrożenie, że podmiot zobowiązany będzie mógł ograniczyć pod względem czasowym dostęp do informacji wedle własnego uznania. Można więc stwierdzić, że ustawa zawierająca takie przepisy nie zapewnia funkcjonowania podstawowej zasady państwa prawa, jaką jest pewność prawa, dzięki której każdy może przewidzieć konsekwencje swoich zachowań na gruncie obowiązującego prawa i oczekiwać, że prawodawca nie zmieni ich w sposób arbitralny.

Ponadto KRS jest krytyczna wobec wykreślenia artykułu 22 ustawy i w ten sposób zmiany procedury odwoławczej. W sytuacji gdy jednostce zostanie odmówione udzielenie informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna będzie ona mogła zwrócić się ze skargą już jedynie do sądu administracyjnego. Droga do sądu powszechnego, który mógł nakazać udzielenie informacji, zostaje tu odcięta. Jednostce pozostaje decyzja sądu administracyjnego, który może jedynie uchylić lub unieważnić decyzję – dalej obywatela czeka samotna walka z urzędem odmawiającym udzielenia żądanej informacji

KRS odniosła się także do usuniętego przez posłów artykułu 5a. W tej sprawie KRS podnosi wiele kwestii. Po pierwsze został on uznany za niezgodny z Konstytucją RP, która swoją doniosłością gwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do informacji publicznej, jako jednej z wolności i praw politycznych. KRS zwróciła uwagę, że (…) proponowana treść artykułu 5a projektu ustawy wzbudza zastrzeżenia co do jego zgodności z art. 2 Konstytucji (zasada przyzwoitej legislacji) oraz z art. 61 ust. 3 Konstytucji (ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne). 

Co więcej ten dyskusyjny przepis okazał się również niespójny z innymi przepisami obowiązującej ustawy, dokładnie z art. 16 ust. 1 oraz art. 17 ust 1.

Z całą opinią można zapoznać się tutaj.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw można znaleźć tutaj.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.