Logo Logo Menu
Zamknij

Kraków – czy można udostępniać nieistniejące rejestry?

Prezydent Miasta Krakowa „utajnia” różne informacje publiczne. „Utajnił” nawet rejestry prowadzonych spraw przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, a także opinie prawne wydawane przez miejskich radców prawnych. Za to chętnie udostępnia rejestry, których w ogóle nie prowadzi.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f zobowiązuje podmiot do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o prowadzonych rejestrach.

Beata Chrobakiewicz, Radca Prawny – Koordynator Obsługi Prawnej, realizując ten ustawowy obowiązek, podała w BIP Miasta Krakowa informację, że Zespół Radców Prawnych prowadzi następujące rejestry:

 1. Prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi (symbol 0751);
 2. Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi (symbol 0750);
 3. Opinie prawne na potrzeby gmin i jej jednostek organizacyjnych (symbol 074).

Zdaniem Beaty Chrobakiewicz rejestry prowadzonych spraw przed sądami administracyjnymi i powszechnymi nie podlegają udostępnieniu na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zw. z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej – tajemnica radcowska). Z tego samego powodu – jej zdaniem – nie podlegają udostępnieniu także opinie prawne.

Zatem nie dość, że od Prezydenta Miasta Krakowa nie dowiemy się, jakie prowadzi sprawy przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, to nie poznamy również treści np. opinii prawnej do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa.

Warto także przyjrzeć się informacji o rejestrach prowadzonych przez Wydział Edukacji. Anna Korfel-Jasińska, dyrektor tego wydziału, podała informację o 38. rejestrach. Szczególnej uwadze polecam sposób udostępnienia rejestrów:

 • Awans zawodowy nauczycieli. (symbol 4470). Sposób udostępnienia: Na wniosek strony, której sprawa dotyczy, telefonicznie, e-mail – informacja o terminach posiedzeń egzaminacyjnych do wglądu i pobrania w formie elektronicznej (aktualizacja przed sesją egzaminacyjną).
 • Ewidencja stosowanych systemów i programów – w zakresie edukacji. (symbol 1332). Sposób udostępnienia: Na wniosek strony, której sprawa dotyczy.
 • Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych – w zakresie edukacji. (symbol 1331). Sposób udostępnienia: Na wniosek strony, której sprawa dotyczy.
 • Nagradzanie i wyróżnianie nauczycieli. (symbol 4472). Sposób udostępnienia: Wniosek strony, której sprawa dotyczy, telefonicznie, e-mail.
 • Olimpiady i konkursy edukacyjne. (symbol 4455). Sposób udostępnienia: Wniosek strony, której sprawa dotyczy, telefonicznie, e-mail.
 • Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania – w zakresie edukacji. (symbol 1330). Sposób udostępnienia: Na wniosek strony, której sprawa dotyczy.
 • Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości – w zakresie edukacji. (symbol 1511). Sposób udostępnienia: Wniosek strony, której sprawa dotyczy, telefonicznie, e-mail.
 • Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe) – w zakresie edukacji. (symbol 1510). Sposób udostępnienia: Wniosek strony, której sprawa dotyczy, telefonicznie, e-mail.
 • Użytkowanie i utrzymanie systemów oraz programów – w zakresie edukacji. (symbol 1333). Sposób udostępnienia: Na wniosek strony, której sprawa dotyczy.

Dyrektor Anna Korfel-Jasińska oferuje udostępnienie rejestrów stronie, której sprawa dotyczy. Nie wiadomo tylko której stronie i która sprawa. Czy stroną jest wnioskodawca o informację publiczną? Jeżeli natomiast jest nią tylko osoba umieszczona w rejestrze, to w jaki sposób Dyrektor Korfel-Jasińska zamierza zweryfikować jej tożsamość przez telefon albo mailowo, i czy otrzyma cały rejestr?

Niektórzy krakowscy urzędnicy chwalą się efektami niewykonanej pracy. Sposób wykonywania postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Annę Frankiewicz, Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, jest tego idealnym przykładem. Dyrektor Anna Frankiewicz, realizując ustawowy obowiązek podania w BIP-ie informacji o prowadzonych rejestrach, poinformowała, że prowadzi ich aż 19 (stan na dzień 20 marca 2013 r.). Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie trzech z nich okazało się, że Dyrektor Frankiewicz żądanych rejestrów nie posiada, gdyż ich nie prowadzi. Jak sama wyjaśniła w piśmie z dnia 22 sierpnia 2013 r. (…) specyfika prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta działań niejednokrotnie nie dawała materiału merytorycznego do prowadzenia rejestru w rozumieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych lub materiał merytoryczny w latach obejmujących prowadzenie rejestru (2011-2013) okazał się na tyle znikomy, że pod względem celowości jego prowadzenie właśnie w formie rejestru stawało się bezzasadne. W niektórych przypadkach zarchiwizowane „rejestry” stanowiły tylko robocze narzędzie będące podstawą wewnętrznej organizacji pracy w Kancelarii Prezydenta.

W efekcie wspomnianego wniosku, a także kilku innych załatwionych przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, które ujawniły częstą praktykę informowania o nieistniejących rejestrach, w I połowie 2013 r. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa podjął skoordynowane działania, na podstawie których wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zostały zobowiązane do dokonania analizy prowadzonych przez siebie rejestrów. Dyrektor Anna Frankiewicz zweryfikowała swoją listę i zamiast 19, pojawiła się na BIP-ie skromna liczba 4 rejestrów.

Obecnie Dyrektor Anna Frankiewicz udostępnia informację o prowadzeniu przez Kancelarię Prezydenta 4. rejestrów:

 1. Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa. Wykaz osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych. (symbol 218). Sposób udostępniania: Nie podlega udostępnieniu.
 2. Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień. (symbol 022). Sposób udostępniania: Dostępny w BIP: http://www.bip.krakow.pl/?mmi=565.
 3. Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta). (symbol 0054). Sposób udostępniania: Dostępny na wniosek. Informacje znajdują się na stronie internetowej Magiczny Kraków: http://www.krakow.pl/3397,patronatyPMK.html.
 4. Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy. (symbol 0342). Sposób udostępniania: Dostępny w BIP: http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=2422.

Po wejściu na stronę internetową, wskazaną do udostępnienia danych zawartych w rejestrze o nazwie: Monitorowanie przez gminę działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń oraz sposobu funkcjonowania porozumień, okazuje się, że na stronie tej nie są dostępne jakiekolwiek rejestry, tylko zestawienie organizacji krajowych, do których należy Gmina Miejska Kraków. Z kolei po wejściu na stronę wskazaną do sposobu udostępnienia danych zawartych w rejestrze o nazwie: Patronat wójta (burmistrza, prezydenta miasta), można zobaczyć fotografię Prezydenta Jacka Majchrowskiego i przeczytać artykuł o jego patronatach, rejestru nie ma. Należy zauważyć, że Dyrektor Frankiewicz wskazała adres strony internetowej portalu Magiczny Kraków, a nie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Mimo wszystko nie jest aż tak źle, bowiem pod wskazanym adresem, dotyczącym rejestru o nazwie: Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli gminy, jest dostępne Zestawienie służbowych wyjazdów zagranicznych Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Radnych Miasta Krakowa, Dyrektorów Wydziałów oraz pracowników Urzędu Miasta Krakowa. Czyli można się jednak czegoś dowiedzieć, bez wniosku.

Opisując profesjonalizm w udostępnianiu informacji publicznej przez Annę Frankiewicz, Dyrektora Kancelarii Prezydenta Jacka Majchrowskiego, należy dostrzec, że odpowiadając na pytanie: Z jakiego okresu (miesiąca i roku) aktualnie są realizowane zgłoszenia osób oczekujących na spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa?, stwierdziła: Aktualnie realizowane są spotkania osób zapisanych w IV kwartale 2012 r. Miesiąc, kwartał, a jaka to różnica, jak widać – jej zdaniem – żadna.

Warto dodać, że Piotr Bukowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, w piśmie z dnia 3 marca 2014 r., znak OR-03.1431.21.2014, udzielił następującej informacji: Z uwagi na potrzebę aktualizacji informacji publikowanej w BIP o prowadzonych rejestrach w I połowie 2013 r. podjęto skoordynowane działania, na podstawie których wszystkie komórki organizacyjne UMK zostały zobowiązane do dokonania analizy prowadzonych przez siebie rejestrów. Aktualnie publikowany wykaz uwzględnia zweryfikowane wówczas dane. Wszelkie pojawiające się niezgodności spowodowane np. zmianą przepisów właściwe komórki organizacyjne są zobowiązane do usuwania na bieżąco. Celem przypomnienia tego obowiązku zostanie skierowany do wszystkich komórek odpowiedni komunikat.

Opisane fakty wskazują, że dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa bardzo powoli wykonują polecenia swoich przełożonych, a niektórzy wykonuję je źle albo wcale. A może po prostu nie potrafią tego zrobić?

Tu jest dostępny wykaz wszystkich rejestrów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa: http://www.bip.krakow.pl/rejestry/. Wspaniała lektura dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, jak robi to najlepiej działający urząd w Polsce – zdaniem Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

foto: autor: Nico Trinkhaus,  licencja:CC BY-NC 2.0

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.