Logo Logo Menu
Zamknij

Prezydent Miasta Krakowa nie wie, jak uzyskać informację publiczną w krakowskich dzielnicach?

W Krakowie dzielnice funkcjonują od 1991 roku. Ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002 roku. Pomimo tak długiego czasu profesorowi nauk prawnych Jackowi Majchrowskiemu, Prezydentowi Miasta Krakowa, nie udało się opracować i wprowadzić w dzielnicach zgodnych z prawem procedur (zasad) udostępniania informacji publicznej.

Od wielu lat zainteresowani mają problemy z prawidłowym uzyskaniem informacji publicznej w krakowskich dzielnicach (jednostkach pomocniczych). Prezydent Jacek Majchrowski i jego urzędnicy, zmuszeni przez obywateli i Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie, próbują rozwiązać zaistniały problem. Jednak bez pożądanego skutku. Urzędnicy wymyślają procedury wzajemnie się wykluczające, tworzą nowatorskie interpretacje ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o samorządzie gminnym.

 

Eksperci w tej dziedzinie, z Wydziału Organizacji i Nadzoru, w pismach z dnia 10 i 17 kwietnia 2014 r., znak OR-02.1511.19.2014, będących odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji prawnej przez Prezydenta Miasta Krakowa (w UMK jest taka możliwość), złożony przez jednego z obywateli, wyrazili bardzo ciekawy pogląd prawny dotyczący przedmiotowej kwestii. Zdaniem Prezydenta Miasta Krakowa, przewodniczący Zarządu Dzielnicy jest samodzielnym podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej, czyli na bezczynność Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, wydanej przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego.

W ww. pismach z dnia 10 i 17 kwietnia 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa stwierdził m.in. (całość odpowiedzi tutaj):

„(…) w wypadku skierowania bezpośrednio do Dzielnicy Miasta Krakowa wniosku o udostępnienie dokumentów zawierających informację publiczną, a dotyczących działalności dzielnicy, ewentualna skarga do sądu administracyjnego odnosiłaby się do bezczynności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, jako podmiotu obowiązanego.

(…)

Odnosząc się ponadto do kwestii zagadnienia ewentualności uzyskania kopii dokumentu zawierającego informację publiczną, dotyczącego działalności danej dzielnicy w sytuacji, gdy zawiera on informację prawnie chronioną, należy zaznaczyć, że w świetle wynikających z art. 5 ograniczeń w dostępie do informacji publicznej, w tym również ze względu na ochronę tajemnic ustawowo chronionych, oceny w zakresie możliwości udostępnienia konkretnego dokumentu w trybie informacji publicznej dokonać winien już podmiot obowiązany.

(…)

odnosząc się dodatkowo do kwestii wnoszenia odwołania od decyzji wydawanych w tym trybie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.; powoływanej w dalszym ciągu niniejszego maila) – w drodze decyzji organu władzy publicznej następują:

–       odmowa udostępnienia informacji publicznej,

–       umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2

(…)

Przy takim założeniu (oraz w sytuacji braku przepisów szczególnych wskazujących na organ do którego przysługuje odwołanie), należałoby uznać, że od decyzji wydanej w przedmiocie odmowy udostępniania w trybie informacji publicznej dokumentów dotyczących działalności dzielnicy Miasta Krakowa, oraz umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, przysługiwałoby odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie – na podstawie art. 127 § 2 w zw. z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.”.

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z siedzibą w Krakowie, dostrzegając problem z prawidłowym udostępnianiem informacji publicznej w dzielnicach Krakowa, w dniu 27 czerwca 2014 r. zwróciła się do Prezydenta Miasta Krakowa z pismem (znak: 2014/0018/FIMO)  następującej treści:

„jako Fundacja otrzymujemy coraz częściej pytania od mieszkańców (i z tego, co wiemy, radni dzielnicowi także je otrzymują i nie znają odpowiedzi), jak to jest z udostępnianiem informacji publicznej w dzielnicach.

Jak powinna wyglądać procedura udostępniania informacji w dzielnicy? Czy to Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy rozpatruje wnioski jako podmiot zobowiązany, czy też działa z upoważnienia Prezydenta Miasta? Decyzje administracyjne wydaje dzielnica czy Prezydent? Czy skargę na bezczynność składa się poprzez Przewodniczącego Zarządu i Rady Dzielnicy czy Prezydenta? Czy odwołanie składa się na do SKO, Prezydenta, Rady Miasta czy Wojewody?

Wobec tego bardzo prosimy o przesłanie instrukcji, odpowiadającej na te pytania, do Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic w Krakowie i w kopii na tego maila.”.

 

Na to wystąpienie Fundacji, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, odpowiedziała Beata Kowalówka, Dyrektor Biura Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, pismem z dnia 21 lipca 2014 r. (znak BR-03.0021.1.15.2014).

Tym razem – zdaniem Prezydenta Miasta Krakowa – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy jest samodzielnym podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej, ale tylko tej, która nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. – w tym zakresie podmiotem obowiązanym jest Prezydent Miasta Krakowa.

Jednym słowem na bezczynność Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy (przewodniczącego organu wykonawczego) przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, i co ciekawe, skargę tą wnosi się za pośrednictwem rady dzielnicy (organu stanowiącego), zaś decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej wydaje Prezydent Miasta Krakowa.

W ww. piśmie z dnia 21 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa stwierdził m.in. (całość odpowiedzi tutaj):

„Przepis § 8a ust. 1 pkt 3 Statutu [przyp. autora: Miasta Krakowa] wskazuje Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy jako osobę odpowiedzialną za udostępnianie dokumentów zawierających informacje publiczną, o ile oczywiście dokumenty te dotyczą działalności dzielnicy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. l, w imieniu wójta (art. 39 ust.2). Ponadto w myśl art. 39 ust. 4 niniejszej ustawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej (…). Mając na uwadze przedmiotową regulację niniejszej kwestii oraz obowiązujące upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych stwierdzić należy, iż decyzje administracyjne dotyczące omawianego zagadnienia wydawał będzie Prezydent Miasta Krakowa, bądź też z jego upoważnienia Zastępca Prezydenta lub inny pracownik Urzędu Miasta Krakowa.

W przypadku bezczynności podmiotu zobowiązanego, w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, wnioskodawcy – w oparciu o art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 270) – służy skarga do sądu administracyjnego na bezczynność wskazanego w skardze podmiotu. W wypadku skierowania bezpośrednio do Dzielnicy Miasta Krakowa wniosku o udostępnienie dokumentów zawierających informację publiczną, a dotyczących działalności dzielnicy, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie odnosiłaby się do bezczynności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, jako podmiotu obowiązanego, a składana byłaby za pośrednictwem Rady Dzielnicy.”.

W tych okolicznościach jeden z mieszkańców Krakowa, w dniu 7 sierpnia 2014 r., w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wystąpił do Prezydenta Miasta Krakowa z wnioskiem o:

„poinformowanie poszczególnych przewodniczących zarządów i rad dzielnic miasta Krakowa w zakresie możliwych procedur (zasad) udostępniania informacji publicznej, w następujący sposób:

–       dzielnic o nieparzystym numerze o procedurze określonej przez Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak OR-02.1511.19.2014;

–       dzielnic o parzystym numerze, z wyjątkiem Dzielnicy IV Prądnik Biały, o procedurze określonej przez Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, pismem z dnia 21 lipca 2014 r., znak BR-03.0021.1.15.2014;

–       Dzielnicy IV Prądnik Biały o procedurze specjalnie opracowanej dla tej jednostki pomocniczej.”.

W uzasadnieniu tego wniosku Wnioskodawca stwierdził między innymi: „Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa opracował dwie procedury udostępniania informacji publicznej przez dzielnice miasta Krakowa. Zdaniem Prezydenta Jacka Majchrowskiego informacja publiczna w krakowskich dzielnicach może być udostępniana wg procedury z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak OR-02.1511.19.2014, a także wg procedury z dnia 21 lipca 2014 r., znak BR-03.0021.1.15.2014. Procedury te są różne i nie mogą być stosowane jednocześnie w jednej dzielnicy, dlatego też niezbędne jest ich odpowiednie wprowadzenie. Wnioskodawca proponuje, aby dzielnice o nieparzystym numerze korzystały z procedury określonej pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak OR-02.1511.19.2014, a dzielnice o parzystym numerze, z wyjątkiem Dzielnicy IV Prądnik Biały, z procedury określonej pismem z dnia 21 lipca 2014 r., znak BR-03.0021.1.15.2014. Dla Dzielnicy IV Prądnik Biały wnioskodawca proponuje, aby Prezydent Jacek Majchrowski opracował nową procedurę, ale całkowicie odmienną od dwóch poprzednich, a mianowicie uwzględniającą obowiązujące w tej kwestii przepisy prawa, a także liczne orzecznictwo sądowoadministracyjne i doktrynę.”.

 

W odpowiedzi na ten wniosek, pismem z dnia 5 września 2014 r. (znak BR-03.0021.1.19.2014) Paweł Stańczyk, Sekretarz Miasta, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, odmówił realizacji wniosku, ale zapewnił, że „Wydział Organizacji i Nadzoru oraz Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa zostały zobowiązane do opracowania jednolitego stanowiska w omawianej sprawie i przekazania go do Rad Dzielnic” (całość odpowiedzi tutaj).

Pomimo upływu wielu miesięcy zobowiązanie, o którym wspomniał Sekretarz Miasta Paweł Stańczyk, nie zostało zrealizowane. I pewnie w najbliższym czasie nic się nie zmieni. Dlatego może warto, by w tej kwestii czytelnicy pomogli krakowskim urzędnikom. Propozycje można przesyłać na adres e-mail Prezydenta Miasta Krakowa: prezydent@um.krakow.pl, z prośbą o przekazanie ich Piotrowi Bukowskiemu, Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, jednemu z odpowiedzialnych za wykonanie tego zobowiązania.

 

foto: smif Zamek w Krakowie
licenja:CC BY-NC-ND 2.0

źródło: https://www.flickr.com/photos/smif/2441038845

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.