Logo Logo Menu
Zamknij

Metody działania ABW pozostaną tajne

Sąd uznał, że ABW słusznie odmówiło społeczeństwu wiedzy o funkcjonowaniu systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

W piątek 27 maja 2015 r. WSA rozpatrzył skargę Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na decyzję szefa ABW.

O co się sądziliśmy?

O sprawie pisaliśmy m.in. w tekście ABW patrzy, ABW chroni…. Zwróciliśmy się do ABW o przekazanie następujących informacji:

  1. Czy w ramach prowadzonych czynności ABW korzysta z danych systemu ATRT?
  2. Jeżeli ABW korzysta, to kto obsługuje ten system?
  3. Czy ABW korzysta z usług firmy zewnętrznej do obsługi tego systemu?
  4. W ilu miastach i punktach w Polsce funkcjonuje ten system oraz czy wszędzie ABW ma do niego dostęp?
  5. Jak długo przechowywane są dane z tego systemu?

Szef ABW odmówił udostępnienia tych informacji.

W sądzie

Na rozprawie – która odbyła się za drzwiami zamkniętymi (bez udziału publiczności) – Stowarzyszenie podniosło, że sąd administracyjny może dokonywać oceny prawidłowości objęcia określonych informacji klauzulą niejawności. Wskazaliśmy, że w niniejszej sprawie jest to konieczne, bo ABW nadmiernie ograniczyły dostępność informacji.

Przypomnijmy, że klauzule „zastrzeżone”, którą opatrzono żądane przez Sieć Watchdog informacje, nadaje się informacjom niejawnym, jeżeli nie nadano im wyższej klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych).

Argumentowaliśmy, że ujawnienie żądanych przez nas informacji nie zagraża wartościom wskazanym w art. 5 ust. 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych. W sprawie nie chodziło bowiem o udostępnienie informacji o konkretnych postępowaniach, ale informacji ogólnych, o stosowanych przez służby formach działania.

Pierwsze z naszych pytań dotyczyło udzielenia odpowiedzi, czy system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych jest przez ABW stosowany. W tym względzie można udzielić jednej z dwóch alternatywnych odpowiedzi. Drugie pytanie, dotyczące tego, przez kogo prowadzony jest system, dotyczy wyłącznie wskazania odpowiedzialnego za to podmiotu. Trzecie zaś udzielenia informacji, czy ABW korzysta z firmy zewnętrznej do prowadzenia tego systemu, czy też nie. Odpowiedź na czwarte pytanie sprowadza się do wskazania liczby miast i punktów w Polsce, w których stosowany jest ten system. Udzielenie odpowiedzi na ostatnie pytanie dotyczy wyłącznie wskazania czasu, przez jaki informacje z tego systemu są przez ABW przechowywane.

Na końcu wskazaliśmy, że udostępnienie informacji objętych wnioskiem Sieci Watchdog jest niezwykle istotne ze społecznego punktu widzenia – społeczeństwo ma prawo wiedzieć w jaki sposób działają służby państwa i w jaki sposób społeczeństwo może być inwigilowane.

rozprawa

fot. Bartosz Wilk

Wyrok – klauzula prawidłowa

Z ustnego uzasadnienia wyroku wynikałoby, że sąd dokonał zbadania nałożonej przez ABW klauzuli „zastrzeżone”, ale uznał, że spełniono w niniejszej sprawie warunki jej nałożenia.

Sąd uznał, że utajnienie żądanych przez Sieć Watchdog informacji było zasadne ze względu na wagę i specyfikę działania ABW. Wiedza w tym zakresie mogłaby mieć znaczenie dla obcych służb i grup terrorystycznych, co może narazić nasze państwo. Sędzia sprawozdawca zwróciła także uwagę na aktualną sytuację na świecie, w tym na Ukrainie.

Podsumowując, sąd uznał, że ujawnienie żądanych przez Stowarzyszenie informacji mogłoby uniemożliwić wykonywanie zadań przez ABW albo co najmniej tę działalność utrudnić, co skłoniło do uznania, że działanie szefa ABW było prawidłowe.

Liczymy na NSA

Stowarzyszenie zwróci się o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku, bowiem zamierzamy w tej sprawie złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.