Logo Logo Menu
Zamknij

Nie wszyscy którzy mają obowiązek udostępniania informacji publicznej o tym wiedzą

Zgodnie ze statutem związku jest on stowarzyszeniem gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (paragrafy 3 i 4).

A tak wygląda próba uzyskania informacji publicznej od Związku Miast Polskich.

21 lutego 2011 roku, w związku z prowadzonymi w Senacie RP pracami nad projektem Ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw, nasze Stowarzyszenie (SLLGO) skierowało wniosek do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z prośbą o upublicznienie listy podmiotów konsultujących projekt oraz powstałych pisemnych opinii i analiz w przedmiocie rozwiązań zaproponowanych w projekcie zmian Ustawy o funduszu sołeckim (druk senacki nr 1098 z dnia 2 lutego 2011 roku).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 21 lutego 2011 r.

Jeszcze tego samego dnia sekretarz Komisji Ustawodawczej Senatu RP poinformował o liście podmiotów do jakich Kancelaria Senatu zwróciła się z prośbą o opinię na temat projektu nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim. Wśród ww. instytucji znalazł się Związek Miast Polskich.

Odpowiedź Kancelarii Senatu z 21 lutego 2011 r.

14 marca 2011 r. wystąpiliśmy do prezesa zarządu Związku Miast Polskich (ZMP), Ryszarda Grobelnego, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: opinii Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw (druk senacki nr. 1098). W 2008 roku Zarządu ZMP negatywnie wypowiedział się o projekcie ustawy o funduszu sołeckim (uchwalonej 20 lutego 2009 r.), można było domniemywać, iż na prośbę Kancelarii Senatu, ZMP zajmie stanowisko dotyczące projektu nowelizacji tejże ustawy (por.: komunikat z posiedzenia Zarządu ZMP w dniu 13 czerwca 2008 r: w Kraśniku: „[…] Pozytywną opinię uzyskał projekt ustawy o wojewodach, negatywną – o funduszu sołeckim. Członkowie Zarządu podkreślali, że projekt ustawy o funduszu sołeckim to doskonały chwyt marketingowy, który jest jednak niebezpieczny dla budżetów gmin, gdyż narusza dyscyplinę finansów publicznych […]”).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14 marca 2011 r.

30 marca 2011 r. w związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony ZMP, zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Związku Miast Polskich, skargę na bezczynność ZMP.

Skarga na bezczynność ZMP z dnia 30 marca 2011 r.

1 kwietnia 2011 r. dyrektor biura Związku Miast Polskich poinformował Stowarzyszenie, iż „Związek Miast Polskich nie jest – wg brzmienia art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) – podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej” […] „Związek Miast Polskich (W tym jego Prezes, który nie jest organem Związku) nie jest też podmiotem, który w sposób zgodny z prawem mógłby kierować jakąkolwiek skargę na cokolwiek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie określonym w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” […] „W związku z powyższym pozwalam sobie – jako podmiot nieuprawniony – odesłać Państwu otrzymaną skargę do WSA bez nadania jej biegu”.

Pismo ZMP z 1 kwietnia 2011 r.

8 września 2011 r. SLLGO wystąpił z wnioskiem o wymierzenie ZMP grzywny za nieprzekazanie akt sprawy do sądu uzasdniając to m. in. w ten sposób:

„Zgodnie z brzmieniem 3 statutu przyjętymdnia 19 stycznia 1991 roku Związek Miast Polskich jest stowarzyszeniem gmin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W związku z czym działa w interesie publicznym, ponieważ podmioty działające na podstawie ustawy o samorządzie gminnym nie mogą wykonywać zadań nie związanych z zadaniami publicznymi.

Ponieważ Związek Miast Polskich naruszył art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), uchylając się od przesłania skargi na bezczynność do Sądu, z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 500 zł jest uzasadnione”.

Wniosek SLLGO z 8 września 2011 r. o wymierzenie grzywny

21 paździenika 2011 r. do SLLGO wpłynął odpis odpowiedzi ZMP na wniosek o wymierzenie grzywny. ZMP wniósł o oddalenie wniosku i obciążenie SLLGO kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W opinii ZMP m.in. „skarga jest bezzasadna merytorycznie. Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy o udostępnieniu informacji publicznej, Związek Miast Polskich nie należy do kręgu podmiotów zobligowanych do udostępnienia informacji publicznej”.

Odpowiedź ZMP z 11 października 2011 r. na wniosek o wymierzenie grzywny

26 października 2011 r. SLLGO wystosowało odpowiedź na pismo ZMP z 11 października 2011 r. podnosząc m.in.:

„Związek Miast Polskich działa, więc na podstawie prawa publicznego a nie prawa prywatnego, jak twierdzi pełnomocnik strony skarżonej, dodatkowo sam statut wyraźnie stwierdza, iż Związek wykonuje zadania publiczne. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej „obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne”, ustawodawca możliwie szeroko zakreślił zakres podmiotów, od których można domagać się udzielenia informacji publicznej, nie można, więc zgodzić się z opinią, że Związek Miast Polskich, który wykonuje zadania publiczne nie jest objęty zakresem podmiotowym wskazanym w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej”

Odpowiedź SLLGO z 26 października 2011 r.

8 grudnia 2011 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu odbyła się rozpraw w ww. sprawie. Sąd odroczył wydanie wyroku do 22 grudnia 2011 r.

22 grudnia 2011 r. postanowieniem WSA w Poznaniupo rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 grudnia 2011 r. sprawy z wniosku SLLGO. o ukaranie grzywną na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ZMP. postanawił:
1. wymierzyć ZMP. grzywnę w wysokości 500 złotych,
2. zasądzić od ZMP na rzecz SLLGO. kwotę 100 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sentencja wyroku z dnia 22 grudnia 2011 r. sygn. akt IV SO/Po 9/11 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E14D7679D9

_________________________________________

Więcej o nowelizacji, o którą dopytywaliśmy na naszych stronach:

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.