Logo Logo Menu
Zamknij

NSA jednak udostępnił umowy z imionami i nazwiskami sędziów

W informacji: NSA nie ujawnia, którzy sędziowie podpisali umowy z NSA podaliśmy, że w udostępnionych umowach zostały wyłączone dane sędziów. Po naszym wniosku o udostępnienie umów z tymi danymi, NSA zmienił zdanie.

Spodziewaliśmy się, że będziemy zmuszeni skierować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jeszcze przed naszym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jeden z czytelników naszego serwisu dostał pismo z NSA z 5 września 2013 r. (V Inf/S0411/145/13), z którego wynika, że NSA miał wątpliwości co do obowiązku udostępnienia umów z danymi stron: W związku z Pana wnioskiem o udostępnienie wszystkich umów o dzieło i umów zleceń zawartych w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r. pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym a pracownikami tego Sądu, przedstawiam enumeratywne zestawienie umów za wskazany okres, obejmujący przedmiotowo istotne elementy ich treści. Jednocześnie wyjaśniam, że udostępnienie żądanej przez Pana informacji wymaga jej przetworzenia. Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje m. in. uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Ze względu zatem na ochronę prywatności osób będących stroną umów, jak również dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przedstawiam żądaną informację w takim zakresie, iż zawiera ona wszelkie niezbędne dane mogące mieć znaczenia dla interesu publicznego.

27 września 2013 r. złożyliśmy elektronicznie wniosek o udostępnienie informacji publicznej do NSA o następującej treści:

Wnosimy o udostępnienie:

– umów o dzieło i umów zleceń podpisanych z sędziami NSA w roku 2012 i 2013.

Wnioskowane informacje w postaci zeskanowanej prosimy przesłać na adres
tego maila. Ewentualnie skany prośmy przesłać na płycie dvd/cd na adres ul.
Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

W odpowiedzi przesłano nam umowy, które opublikowaliśmy w informacji NSA nie ujawnia, którzy sędziowie podpisali umowy z NSA. 8 października 2013 r. wysłaliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego elektronicznie wniosek o udostępnienie umów z imionami i nazwiskami:

Szanowni Państwo,

dotyczy: nr V Inf/S0411/169/13

Prosimy o przesłanie wnioskowanych umów z imionami i nazwiskami stron umów.

11 października 2013 r. NSA udostępnił umowy bez wyłączenia jawności. Moim zdaniem Naczelny Sąd Administracyjny zmienił zdanie pod naciskiem obywateli i mediów. Informacja formie udostępniania umów przez NSA była poruszana m. in. w Dzienniku Gazecie Prawnej w artykule Sędziowie dorabiają we własnym sądzie na umowy o dzieło.

Jednakże to nie jest koniec dociekliwości obywatela, który zainteresował się praktyką zawierania umów przez NSA. 9 października 2013 r. skierował do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o rewizję wyników kontroli NIK z wykonania budżetu państwa przez NSA w zakresie wydatków na realizację umów zleceń i umów o dzieło, a konkretnie zawieranych przez NSA z pracownikami tego organu umów o dzieło na wykonanie prac nadzorczo-wizytacyjnych oraz nadzorczo-lustracyjnych, a także przeprowadzenie oceny prac sędziów. Zgodnie z sugestią czytelnika naszego serwisu Sieć Obywatelska – Watchdog Polska skieruje podobne wystąpienie do NIK.

Pobierz wniosek do NIK.

Warto wspomnieć, że NSA w piśmie z 19 września 2013 r. (V Inf/S0411/159/13) przedstawił swoje stanowisko odnośnie zlecenia wizytacji: (…) uprzejmie informuję, że w ramach posiadanych uprawnień Prezes NSA zleca wykonywanie określonych w § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru na działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych (…) oraz art. 106a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (…) w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (…) czynności nadzorczych sędziom NSA. Zlecenie to przyjmuje formę decyzji Prezesa NSA w sprawie powołania zespołu właściwego do przeprowadzenia wizytacji lub lustracji w sądzie. Przydzielone w ten sposób czynności sędzia NSA wykonuje poza swoimi obowiązkami służbowymi, przy zachowaniu w tym czasie określonych przez Kolegium Sądu zasad przydziału spraw sędziom. Z uzyskanych informacji wynika, że ustalona w umowach o dzieło kwota wynagrodzenia za wykonanie określonych czynności nadzorczych przez sędziego NSA jest adekwatna do zakresu czynności, które są w umowach szczegółowo wymienione. Przy czym formę zawieranych umów reguluje Kodeks cywilny. (…).

Pobierz pismo NSA z 19 września 2013 r. (V Inf/S0411/159/13).

Piliki zawierające umowy podpisane przez NSA z sędziami NSA.

Umowy udostępnione są w jednym pliku – 100 umów oraz pojedyczno.

 1. wszystkie umowy razem – plik 170 mb.
 2. umowa,
 3. umowa,
 4. umowa,
 5. umowa,
 6. umowa,
 7. umowa,
 8. umowa,
 9. umowa,
 10. umowa,
 11. umowa,
 12. umowa,
 13. umowa,
 14. umowa,
 15. umowa,
 16. umowa,
 17. umowa,
 18. umowa,
 19. umowa,
 20. umowa,
 21. umowa,
 22. umowa,
 23. umowa,
 24. umowa,
 25. umowa,
 26. umowa,
 27. umowa,
 28. umowa,
 29. umowa,
 30. umowa,
 31. umowa,
 32. umowa,
 33. umowa,
 34. umowa,
 35. umowa,
 36. umowa,
 37. umowa,
 38. umowa,
 39. umowa,
 40. umowa,
 41. umowa,
 42. umowa,
 43. umowa,
 44. umowa,
 45. umowa,
 46. umowa,
 47. umowa,
 48. umowa,
 49. umowa,
 50. umowa,
 51. umowa,
 52. umowa,
 53. umowa,
 54. umowa,
 55. umowa,
 56. umowa,
 57. umowa,
 58. umowa,
 59. umowa,
 60. umowa,
 61. umowa,
 62. umowa,
 63. umowa,
 64. umowa,
 65. umowa,
 66. umowa,
 67. umowa,
 68. umowa,
 69. umowa,
 70. umowa,
 71. umowa,
 72. umowa,
 73. umowa,
 74. umowa,
 75. umowa,
 76. umowa,
 77. umowa,
 78. umowa,
 79. umowa,
 80. umowa,
 81. umowa,
 82. umowa,
 83. umowa,
 84. umowa,
 85. umowa,
 86. umowa,
 87. umowa,
 88. umowa,
 89. umowa,
 90. umowa,
 91. umowa,
 92. umowa,
 93. umowa,
 94. umowa,
 95. umowa,
 96. umowa,
 97. umowa,
 98. umowa,
 99. umowa,
 100. umowa,
 101. umowa.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.