Logo Logo Menu
Zamknij

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – mapy topograficzne

W związku z tym – w ramach tworzonego serwisu dobraulica.pl – jego twórcy postanowili zawnioskować o możliwość ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci mapy topograficznej bazy danych miasta stołecznego Warszawy w formie plików źródłowych  formacie Spatial Data Formats lub każdym innym, z jakiego korzysta GUGiK. Mapa taka ma być podstawą tworzonego serwisu, a bez niej w sumie nie można rozpocząć jego budowy.

W odpowiedzi na taki wniosek Główny Urząd Geodezji i Kartografii oświadczył, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może mieć zastosowania, a dostęp do takich informacji jest odpłatny w związku z art. 40 ust 3c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odpowiedź urzędu

Z takim stanowiskiem nie zgodziła się osoba wnioskująca o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w postaci mapy i złożyła skargę na bezczynność. W skardze zostały poruszone dwie ważne kwestie.

  •  Ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera dwa rozwiązania odnośnie stosowania innych ustaw. Dla samego dostępu do informacji zgodnie z art. 1 ust. 2 inne ustawy powinny mieć pierwszeństwo – to rozwiązanie jest często krytykowane, ponieważ funkcjonuje obok siebie dużo różnych regulacji dotyczących dostępu do informacji publicznej. Dlatego też w nowych przepisach o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej stworzono inne rozwiązane w art. 23a ust. 5 zgodnie, z którym przepisy niniejszego  rozdziału nie naruszają innych ustaw w tej materii pod warunkiem, że stwarzają gwarancje zachowania zasad wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Natomiast odnośnie możliwości korzystania z baz danych wskazany został art. 23b ust. 3, który stanowi: Podmiot zobowiązany określa sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Podobna argumentacja podniesiona została przez nasze stowarzyszenie, które przystąpiło do tego postępowania.

Skarga

Przystępienie SLLGO

W odpowiedzi na skargę Główny Geodeta Kraju stwierdził, iż nie można stosować przepisów o dostępie do informacji publicznej również w zakresie ponownego jej wykorzystywania, ponieważ wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej.

Odpowiedz na skargę

W dniu 24 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił stanowiska Głównego Geodety Kraju. Sąd stwierdził, iż wnioskowane dane topograficzne są informacją publiczną. Natomiast odnośnie opłat w uzasadnieniu ustnym pojawiła się sugestia, iż należy zastanowić się nad tym, czy nowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej nie powinny mieć pierwszeństwa przed prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Czekamy na uzasadnienie pisemne wyroku.

Szkoda, że jedna z podstawowych idei nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej zawarta w uzasadnieniu: Wdrożenie projektowanej ustawy powinno poprawić konkurencyjność gospodarki, a przede wszystkim przedsiębiorstw, których przedmiot działalności związany jest z przetwarzaniem informacji* – wymaga od tych przedsiębiorców chodzenia po sądach zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Mamy nadzieję, że Główny Geodeta Kraju zamiast przedłużać i nadużywać swojej pozycji wykona przepisy w ten sposób, iż mieszkańcy będą mogli korzystać z serwisu, którego idea doprowadziła przedsiębiorców do postępowania sądowego.

*str. 24 uzasadnienia do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej druk sejmowy 4434, str. 4 –  http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4434.htm

 Media o tej sprawie:

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.