Logo Logo Menu
Zamknij

Postulaty jawności w samorządzie zawodowym radców prawnych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotuje opracowanie na temat dostępu do informacji publicznej dla organów samorządu zawodowego radców prawnych. Skorzystaliśmy z okazji i przygotowaliśmy stanowisko, w którym wskazaliśmy, jakie kwestie dotyczące jawności powodują problemy w praktyce.

W czerwcu 2018 roku kierownik Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych skierował do Dziekanów Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych pismo, w którym poinformował, że, według planu pracy OBSiL na 2018 r., w trzecim kwartale tego roku planuje się opracowanie informacji dla organów samorządu zawodowego w zakresie stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej. W piśmie zwrócono się z prośbą o zgłaszanie wszelkich pytań i problemów związanych ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu przygotowania jak najbardziej przydatnego i odpowiadającego problemom samorządu materiału.

Choć nie byliśmy adresatem pisma, to zdecydowaliśmy się skorzystać z okazji, że Ośrodek będzie zajmował się tym tematem i w zespole prawnym Sieci Watchdog zebrać problemy, które pojawiają się w naszej praktyce, są sygnalizowane przez osoby, które zwracają się do naszego systemu poradnictwa oraz te wynikające z orzecznictwa sądowego. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia pozwolą na przygotowanie przydatnego opracowania, które przyczyni się do bardziej jawnego działania samorządu zawodowego radców prawnych.

Nawet jeśli Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP nie uwzględni naszego stanowiska, to mamy nadzieję, że zawarte w nim postulaty mogą być pomocne dla tych wszystkich, którzy będą potrzebowali informacji dotyczących jawnego działania samorządów zawodowych (a zwłaszcza samorządu zawodowego radców prawnych).

Postulaty Sieci Watchdog

Sieć Watchdog rekomenduje okręgowym izbom radców prawnych zwrócenie uwagi na następujące zagadnienia:

  • publikowanie przez okręgowe izby radców prawnych na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej na bieżąco orzeczeń dyscyplinarnych, wydanych przez sądy dyscyplinarne samorządu zawodowego radców prawnych;
  • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożonych na ogólny adres okręgowej izby radców prawnych poprzez przekazywanie ich do organu wewnętrznego, który jest w posiadaniu żądanych informacji oraz przekazywanie przez organ wewnętrzny do innego organu wniosku, który dotyczy informacji niebędących w jego posiadaniu;
  • zamieszczenie przez okręgowe izby radców prawnych na stronie BIP informacji o wykładowcach, zajęciach dla aplikantów, wraz ze skanem zawartej umowy; dobrą praktyką będzie też udostępnianie informacji o dacie posiedzenia organów izby, to ważne dla osób, których sprawy mają być rozpoznane; rekomendujemy nadto udostępnianie w BIP imiennego wykazu członków rad okręgowych izb radców prawnych wraz z podaniem kwoty, jaka została wypłacona każdemu członkowi tego organu tytułem tzw. diety samorządowej, jak również udostępnianie w BIP protokołów posiedzeń tychże organów;
  • rozpatrywanie niepodpisanych i anonimowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wezwanie do ujawnienia się wnioskodawcy i podpisania wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest uzasadnione, w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, jedynie wówczas, gdy adresat wniosku zamierza wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Zob. cały dokument, który skierowaliśmy do Kierownika OBSiL.: Stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 30 czerwca 2018 r. w związku z przygotowaniem opracowania informacji dla organów samorządu zawodowego w zakresie stosowania przepisów o dostępie do informacji publicznej (o którym mowa w piśmie Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z 4 czerwca 2018 r., L.dz.838/2018) .

W stanowisku skupiliśmy się na znaczeniu proaktywnego (bezwnioskowego) udostępniania informacji przez samorząd zawodowy, co, z jednej strony, pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie informacji, a z drugiej strony, odpowiada czasom, w których żyjemy.

Jawnością samorządów zawodowych zajmujemy się od dawna

Przypomnijmy, że podczas wyborów dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zadaliśmy pytania kandydatom i w czasie transmitowanej w Internecie debaty przysłuchiwaliśmy się, czy kandydaci zechcą odpowiedzieć na pytania, czy też uznają, że działalność samorządu zawodowego to ich wewnętrzna sprawa.

Szerokim zagadnieniem, którym się od dawna zajmujemy, jest dostępność orzeczeń dyscyplinarnych, wydanych przez organy samorządu zawodowego. Nie ograniczaliśmy się tylko do samorządów zawodowych prawników (radców prawnych, adwokatów, komorników, notariuszy), gdyż nasze sprawy dotyczyły też samorządów zawodowych lekarzy, aptekarzy, architektów.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.