Logo Logo Menu
Zamknij

Czy można umorzyć postępowanie o udostępnienie informacji przetworzonej?

Rektor jednej z uczelni uznał, że wniosek o udostępnienie pytań z egzaminów przeprowadzonych na studiach stacjonarnych w sesji zimowej oraz letniej w roku akademickim 2017/2018, był informacją przetworzoną. W związku z tym wezwał wnioskodawcę do wykazania przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego, a jako że wnioskodawca milczał, rektor wydał następnie decyzję o umorzeniu postępowania.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który to wyrokiem z 20 stycznia 2020 r. o sygn. akt II SA/Wa 1705/19 uchylił zaskarżone rozstrzygnięcia i stwierdził jasno, że w postępowaniu o udostępnienie informacji przetworzonej organ może wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej, ale nie decyzję o umorzeniu postępowania:

W tym stanie rzeczy należy zauważyć, że organ może w formie decyzji administracyjnej (art. 14 ust. 2 u.d.i.p.) umorzyć postępowanie administracyjne tylko w przypadkach określonych w art. 14 ust. 2 u.d.i.p., tj. w sytuacji gdy podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. W tym konkretnym przypadku organ nie mógł umorzyć postępowania, ponieważ brak jest przepisu prawa materialnego, który mógłby zostać zastosowany. Organ mógł rozważyć kwestię odmowy udostępnienia informacji publicznej przetworzonej ze względu na niewykazanie, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.). Niemniej jednak organ powinien rozważyć fakt, iż S […] jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania publiczne.

Więcej informacji o tym, kiedy podmiot może umorzyć postępowanie, znajduje się tutaj: Brak środków technicznych.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz